Delegation of the European Union to Armenia

คำประกาศโดยนางเฟเดริกา โมเกรินี ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรป เนื่องในโอกาสวันสากลเพื่อยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562

กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม, 17/05/2019 - 04:01, UNIQUE ID: 190517_7
Statements on behalf of the EU

เนื่องในโอกาสวันสากลเพื่อยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ สหภาพยุโรปขอประกาศย้ำเจตจำนงอย่างมุ่งมั่นในอันที่จะส่งเสริมและปกป้องสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศทั้งมวล ไม่ว่าจะเป็น Lesbian (หญิงรักหญิง) Gay (ชายรักชาย) Bisexual (คนรักสองเพศ) Transgender (คนข้ามเพศ) หรือ Intersex (เพศกำกวม)

เนื่องในโอกาสวันสากลเพื่อยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ สหภาพยุโรปขอประกาศย้ำเจตจำนงอย่างมุ่งมั่นในอันที่จะส่งเสริมและปกป้องสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศทั้งมวล ไม่ว่าจะเป็น Lesbian (หญิงรักหญิง) Gay (ชายรักชาย) Bisexual (คนรักสองเพศ) Transgender (คนข้ามเพศ) หรือ Intersex (เพศกำกวม)

ในหลายภาคพื้นทั่วโลก ณ ปัจจุบันนี้  ยังคงมีการนำเหตุผลทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือความเชื่อทางศาสนา มาใช้เป็นเหตุผลในการประหัตประหาร  เลือกปฏิบัติ  กลั่นแกล้ง และทารุณบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอยู่ บ่อยครั้งที่บุคคลซึ่งมีความหลากหลายทางเพศเหล่านี้ต้องตกเป็นเหยื่อของการก่ออาชญากรรมอันมีพื้นฐานมาจากความเกลียดชังและการใช้ความรุนแรงอย่างสุดโต่ง อันรวมไปถึงการทรมานและการฆาตกรรมด้วย

กฎหมายใน 72 ประเทศทั่วโลกยังมีบทบัญญัติซึ่งกำหนดให้การร่วมรักกับบุคคลเพศเดียวกันนั้นเป็นความผิดทางอาญา ขณะที่กฎหมายในหลาย ๆ ประเทศก็มิได้ให้การคุ้มครองบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมากเท่าที่ควร ส่งผลให้พวกเขายังต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติหรือการกีดกันในชีวิตประจำวัน  อียูขอยืนยันว่าการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศถือเป็นการบั่นทอนหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานซึ่งได้รับการบัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษชนแห่งสหประชาชาติ

อียูยังคงเรียกร้องให้มีการนำผู้กระทำความผิดทั้งในและนอกอาณาเขตสหภาพยุโรปมาลงโทษ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำผิดด้วยการเลือกปฎิบัติหรือการใช้ความรุนแรงต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศก็ตาม ในบริบทนี้ คณะกรรมการยุโรปได้จัดพิมพ์เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับมาตรการและแผนส่งเสริมความเสมอภาคของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งคณะกรรมการได้นำไปปฏิบัติระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ.2562 อันรวมถึงกิจกรรมในนโยบายด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการไม่เลือกปฎิบัติ การศึกษา การจ้างงาน การสาธารณสุข การเคลื่อนย้ายเสรี การแสวงหาที่ลี้ภัย วาทะสร้างความเกลียดชัง การก่ออาชญากรรมจากความเกลียดชัง รวมถึงการขยายสมาชิกภาพและนโยบายการต่างประเทศ

ทางด้านนโยบายต่างประเทศ อียูได้จัดให้มีการหารือทางการเมืองกับประเทศนอกภูมิภาคในประเด็นว่าด้วยสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้การสนับสนุนทางการเงินอย่างเฉพาะเจาะจงแก่หน่วยงานภาคประชาสังคม นับแต่ปีพ.ศ. 2559 เป็นต้นมา อียูได้สนับสนุนโครงการที่ดำเนินโดยภาคประชาสังคมในเอเชีย แอฟริกา ลาตินอเมริกา และยุโรปตะวันออก รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ  คิดเป็นมูลค่ารวม 5.2 ล้านยูโร ในปี พ.ศ. 2561 อียูได้จัดสรรเงินทุนทั้งสิ้น 10  ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กรซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้น การที่ประเทศสมาชิกได้ให้การรับรองแนวทางสิทธิมนุษยชนว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติเมื่อไม่นานมานี้ ถือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่แนวทางอื่น ๆ ที่มีอยู่ของอียูเพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งมวลของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศด้วย

นักปกป้องสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศทั้งในยุโรปและในภูมิภาคอื่น ๆ จำนวนมากต้องต่อสู้กับความอยุติธรรมในสังคมเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่มคนที่ถูกกดขี่และเลือกปฏิบัติ บ่อยครั้ง เขาเหล่านั้นต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความทารุณทั้งทางร่างกายและจิตใจ ด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา อียูจึงได้จัดตั้งโครงการด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนนักปกป้องสิทธิบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและองค์กรต่าง ๆ ซึ่งทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเลือกปฏิบัติสูง

อียูจะยืนหยัดเคียงข้างประเทศสมาชิกเพื่อสนับสนุนงานสำคัญของผู้ผลักดันประเด็นดังกล่าวสืบต่อไป และจะไม่หยุดยั้งเจตจำนงจนกว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศทุกคนจะสามารถใช้ชีวิตของตนได้อย่างเสรีและปลอดภัย

Editorial Sections: