Delegation of the European Union to Armenia

Press and information team of the Delegation to the African Union

Phone number: 

Press and Information

+251-11-416 37 00