Delegation of the European Union to Armenia

Press and information team of the Delegation to TURKEY

Press and Information

Phone number: 

(+90) (312) 459 87 00