Delegation of the European Union to Armenia

Công bố sau đối với danh sách hàng năm của các nhà thầu

14/01/2015 - 14:50
Overview

Công bố sau đối với danh sách hàng năm của các nhà thầu

Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) cần công bố danh sách hàng năm các nhà thầu trên trang web internet của mình đối với các loại hợp đồng nhất định, theo quy định của Quy định Tài chính áp dụng đối với ngân sách chung của EU và Quy định về Áp dụng. Danh sách này được công bố vào ngày 30 tháng 6 năm tiếp theo và bao gồm các hợp đồng với Cơ quan EEAS Trung ương và tất cả các Phái đoàn EU.

2015

2014

2013

Bộ phận Biên tập: