Delegation of the European Union to Algeria

Извънбюджетен фонд на ЕС за укрепване на мира и международната сигурност

Bruxelles, 22/03/2021 - 11:32, UNIQUE ID: 180612_3
Factsheets

В една глобална среда на нарастващи предизвикателства Европейският съюз трябва да активизира своите действия, за да подобри способността си да предотвратява конфликти и да укрепва мира и международната сигурност. С предложението си за нов Европейски механизъм за подкрепа на мира (ЕМПМ) Европейският съюз предприема още една крачка за затвърждаване на позицията си като фактор на световната сцена.

Предложението за ЕМПМ е на върховния представител и има за цел да се създаде нов извънбюджетен фонд — фонд, който е извън рамките на многогодишния бюджет на Съюза — със средства в размер на 10,5 милиарда евро. ЕМПМ ще даде възможност за финансирането на оперативни действия в рамките на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), отнасящи се до военната област и облас­тта на отбраната. Той ще обедини съществуващи извънбюджетни механизми, а именно механизма Athena и Механизма за подкрепа на мира в Африка, посветени на въпросите на сигурността и отбраната, като ще преодолее техните пропуски и ограничения.

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМ ЕВРОПЕЙСКИЯТ МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОДКРЕПА НА МИРА?

ЕМПМ има следните цели:

Повишаване на ефективността на операциите: ЕМПМ има за цел да финансира общи­те разходи за военните мисии и операции на ЕС по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО). С него ще се гарантира, че е налице финансиране от ЕС на постоянна основа, като така се способства за бързото разполагане и се увеличи гъвкавостта. Досега по линия на механизма ATHENA относително малък дял — между 5 % и 10 % — от разхо­дите за военни операции се покриват от общо финансиране. ЕМПМ предлага значително увеличение на общите разходи с цел да се гарантира по-голяма солидарност.

Подкрепа за партньорите: ЕМПМ ще даде на Съюза възможността да участва във финан­сирането на военни мироопазващи операции, ръководени от международни партньори, в глобален мащаб. Досега Механизмът за подкрепа на мира в Африка даваше възможност за финансиране единствено на мироопазващи операции, ръководени от африкански държави.

По-широкообхватни действия: Понастоящем ЕС разполага с ограничени възможности за участие във военни или отбранителни действия, като например действия за изгражда­нето на капацитет, предоставянето на обучение, оборудване или инфраструктура. ЕМПМ ще спомага за изграждането на капацитета на въоръжените сили на държавите партньори с цел опазване на мира, предотвратяване на конфликти и справяне с предизвикателствата в областта на сигурността. Така например, в рамките на военните мисии на ЕС за обучение понякога партньорите не могат да се възползват в достатъчна степен от обучението, тъй като им липсват основно оборудване или съоръжения. ЕМПМ ще даде възможност на ЕС да предоставя широкообхватна помощ чрез интегрирани пакети, които могат да включват обучение, оборудване и други видове подкрепа. Това ще помогне да се даде възможност на партньорите сами да се справят с кризи и предизвикателства в областта на сигурността.

ЕМПМ ще покрива само разходите, които не могат да бъдат финансирани от бюджета на Съюза, тъй като се отнасят до военната област и областта на отбраната, съгласно посоченото в Договора за ЕС (член 41, параграф 2 от ДЕС). По този начин той ще спомогне да се осигурят максимално въздействие, ефективност и устойчивост на външните действия на ЕС в областта на мира и сигурността.

Чрез ЕМПМ ЕС ще може да постигне повече и да действа по-бързо, като използва военни и отбранителни средства, когато е необходимо.

ФИНАНСИРАНЕ

ЕМПМ ще се финансира чрез вноски на държавите — членки на ЕС, въз основа на коефициент на разпределение по брутен национален доход. Предложеният максимален размер на средствата за механизма е 10,5 милиарда евро за пе­риод, съвпадащ със следващата многогодишна финансова рамка (МФР).

Чрез ЕМПМ ще се опростят и рационализират механизми за финансиране, които досега са съществували поотделно, по-специално механизмът ATHENA и Механизмът за подкрепа на мира в Африка, като същевременно се даде възможност за максимална гъвкавост и пълна заменяемост по отношение на средствата. Решенията за действията, финансирани чрез механизма, ще се взе­мат от Съвета, а контролът от страна на държавите членки ще се осигурява чрез управителен комитет.

ЩЕ ЗАМЕНИ ЛИ ЕВРОПЕЙСКИЯТ МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОДКРЕПА НА МИРА ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС ЗА ФИНАНСИРАНЕ?

  • ЕМПМ ще замени Механизма за подкрепа на мира в Африка и механизма Athena. ЕМПМ ще продължи да финансира действията, подкрепяни понастоящем чрез тези инструменти, но ще даде възможност на ЕС да преодолее географските и тематичните ограничения, като стъпва на опита от последните години.
  • ЕМПМ не е предназначен за финансирането на разходи, които са допустими за финансиране от бюджета на Съюза.
  • С предоставяната по линия на ЕМПМ подкрепа за партньорите ще се преследват целите на ЕС в областта на външната политика и сигурността, както е заложено в Договора за ЕС. Тази подкрепа ще подлежи на строг контрол, включително за съответствие с демократичните принципи и стандартите в областта на правата на човека.
  • Ще се гарантира съгласуваност между действията, финансирани по линия на ЕМПМ, и другите действия, осъществявани в рамките на ОВППС или другите инструменти за външна дейност на Съюза, включително съответните механизми за изграждане на капацитет в подкрепа на сигурността и развитието.
Languages:
Editorial Sections:

Author