Delegation of the European Union to Algeria

Press and information team of the Delegation to the Algeria

Press and Information

Phone number: 

+213 21 92 36 40/41