Delegacioni i Bashkimit Evropian ne Shqiperi

Projektet e BE-së në Shqipëri

18/07/2016 - 15:41
Cooperation

Projektet e Komisionit Evropian në [XXX], të cilat mbulojnë fusha si qeverisja dhe arsimi, uji dhe energjia, të drejtat e njeriut dhe siguria.

Programi i bashkëpunimit financiar dhe teknik i BE-së mbështet axhendën ambicioze të reformave të Shqipërisë. Asistenca e BE-së fokusohet në veçanti te mbështetja për zhvillimin demokratik dhe mirëqeverisjen, reformën rregullatore, ngritjen e kapaciteteve administrative dhe zhvillimin e infrastrukturës. Financimet e BE-së për projektet në Shqipëri jepen në formën e granteve, kontratave dhe mbështetjes buxhetore në rritje. Vendi kandidat gjithashtu merr pjesë në shumë programe dhe agjenci të BE-së. 

Languages:
Seksionet editoriale: