Delegacioni i Bashkimit Evropian ne Shqiperi

THIRRJE PËR APLIKIM: SHKOLLA E INTEGRIMIT EUROPIAN (18-22 Nëntor 2019)

Tirana, Albania, 16/10/2019 - 11:20, UNIQUE ID: 191016_40
Public consultations

Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli Kombëtar i Integrimit Europian, në partneritet me Delegacionin e Bashkimit Europian, Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA), dhe Fondacionin Friedrich Ebert Stiftung, do të organizojë në Tiranë, në datat 18-22 Nëntor 2019, edicionin e katërt të Shkollës së Integrimit Europian.

 

Shkolla e Integrimit Europian është tashmë një traditë e konsoliduar në mbështetje të identifikimit dhe përfshirjes së aktorëve të spikatur nga të gjitha institucionet, organizatat e shoqërisë civile dhe grupet e interesit,  të cilët mund të kontribuojnë me ekspertizën e tyre në procesin e negociatave të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian (BE).

 

Shkolla e Integrimit Europian 2019 do të ofrojë një kuadër të plotë teorik dhe praktik mbi zhvillimet dhe sfidat më të fundit në Bashkimin Europian, bashkëpunimin rajonal dhe zgjerimin e BE me vendet e Ballkanit Perëndimor, negociatat e anëtarësimit si dhe rëndësinë e gjithëpërfshirjes në suksesin e procesit të anëtarësimit në BE.

 

Gjatë Shkollës së Integrimit Europian do të përdoret një shumëllojshmëri e metodave të mësimdhënies dhe të trajnimit si: leksione, prezantime praktike, dhe diskutime ndërvepruese me profesorë të njohur, si dhe ekspertë të nivelit të lartë kombëtar dhe ndërkombëtar për integrimin europian dhe Ballkanin Perëndimor.

 

Gjithashtu, Shkolla e Integrimit Europian do të përfshijë seanca bashkëbisedimi me përfaqësues nga Kuvendi i Shqipërisë, institucionet e Bashkimit Europian dhe institucionet rajonale, të cilët do të diskutojnë me pjesëmarrësit mbi të ardhmen e Bashkimit Europian si dhe sfidat dhe skenarët e mundshëm në procesin e integrimit europian të Ballkanit Perëndimor. 

 

Programi përfshin pesë module kryesore:

 

  • Moduli 1: Perspektivat e pranimit në BE, sfidat dhe strategjitë e negocimit (rasti i Kroacisë dhe Malit të Zi);
  • Moduli 2: Financimet e BE-së, zhvillimi i projektit dhe negocimi i kapitullit 22;
  • Moduli 3: Advokatia, roli i shoqërisë civile gjatë procesit të negociatave dhe përafrimi i legjislacionit të BE-në;
  • Moduli 4:  Zgjerimi i BE-së dhe roli i mediave në procesin e integrimit europian;
  • Moduli 5: Integrimi në BE dhe bashkëpunimi rajonal / Ballkani Perëndimor / Procesi i Berlinit.

Kush mund të aplikojë?[1]

 

  • Nëpunës të administratës publike shqiptare (duke përfshirë edhe ata nga vetëqeverisja vendore dhe institucionet e pavarura) që punojnë në fushën e integrimit europian, të cilët synojnë të angazhohen në procesin e negociatave;
  • Studiuesit e rinj dhe përfaqësues të organizatave jo-fitimprurëse;
  • Gazetarë dhe përfaqësues të medias;
  • Përfaqësues nga komuniteti i biznesit dhe grupe të tjera interesi.

 

Regjistrimi:

 

Pjesëmarrësit e interesuar janë të lutur të dërgojnë brenda datës 28.10.2019, një CV dhe një letër motivimi ku të shprehin vizionin mbi angazhimin dhe kontributin potencial të tyre në procesin e integrimit europian të Shqipërisë, dhe miratimin e eprorit për pjesëmarrje e pandërprerë në Shkollën Europiane.

 

Aplikimi duhet të dërgohet përmes postës elektronike në adresën e mëposhtme:

 

Info.Kkie@parlament.al

 

Ka vetëm 35 vende në dispozicion! Të gjithë pjesëmarrësit do të marrin një çertifikatë pjesëmarrjeje pas përfundimit të suksesshëm të kursit pesë-ditor.[2]

 

Aplikantët e suksesshëm do të njoftohen brenda datës 10 Nëntor 2019 dhe pjesëmarrja në këtë shkollë është PA pagesë.

 

 

 

[1] Aplikantët duhet të kenë nivel të mirë të gjuhës angleze. Shumica e seancave do të zhvillohet vetëm në anglisht.

[2] Pjesëmarrësit do të pajisen me çertfikatë vetëm në qoftë se do të marrin pjesë në të gjitha ditët dhe sesionet e shkollës.

Seksionet editoriale: