Delegation of the European Union to Albania

EU and EBRD support for Small Businesses in Albania - Facilization

28/12/2018 - 00:00
Videos

Bashkimi Evropian dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim e mbështetën “Facilization”, një kompani konsulence IT, për të zbatuar standardet ndërkombëtare të sigurisë së informacionit.
Nga viti 2015 deri në vitin 2018 kompania ka rritur me pothuajse tre herë numrin e shërbimeve të ofruara në vendet e Bashkimit Evropian dhe ka dyfishuar kapacitetet e burimeve njerëzore.

 

************


The European Union and European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) supported Facilization, an IT consultancy company to implement international information security standards. 
From 2015 to 2018 the company has increased with almost three times the number of services offered to EU countries and has doubled the human resource capacities.

Editorial Sections: