Delegacioni i Bashkimit Evropian ne Shqiperi

EEAS RSS Feeds

Displaying 81 - 90 of 1514

4월 24일 첫 국제 다자주의 및 평화외교의 날을 기념해 유럽연합은 모두를 위한 평화와 안보, 인권 및 지속가능한 개발에 있어 유엔을 주축으로 하는 국제 협력과 규정 중심 질서에 대한 오랜 의지를 재확인하는 바입니다.

 

국제법과 국제 협력 및 파트너십 존중을 기본으로 하는 다자체계의 확립은 유럽연합 지역 및 세계 안보에 있어 가치 면에서나 실용주의적인 면에서나 중요합니다. 이러한 협력적인 접근방식은 우리 모두의 이익 달성에 있어 여전히 가장 효율적인 방식으로 기능하고 있습니다. 다자주의 틀 내에서 도출된 결정들이 보다 민주적이고, 포용적이며, 강력하고 지속가능하다는 것이 확인되었기 때문입니다.

 

전세계적으로 우리는 많은 기회와 도전과제에 직면하고 있습니다. 기술, 과학 및 연결성의 발전은 새로운 지평을 열어주는 동시에 식량 불안정, 기후 변화, 환경 악화, 복잡한 지역 갈등 확대로 이어지고 있습니다. 또한, 세계 도처에서 기본적 인권이 침해받고 있습니다. 이러한 전세계적인 문제들은 개별 국가 하나의 힘만으로는 해결할 수 없으며, 전세계가 함께 마련한 효과적인 해결책으로만 해결할 수 있습니다.

Local publication for call for proposals

 

Cross Border Cooperation Programme Montenegro – Albania 2014-2020

EuropeAid/162-527/ID/ACT/ME

Languages:

Publikim vendor për thirrje për propozime

Programi i Bashkëpunimit Ndërkufitar Mali i Zi – Shqipëri 2014-2020

EuropeAid/162-527/ID/ACT/ME

Languages:

The 7th edition of the Western Balkans Civil Society Forum, which took place in Tirana on 16 and 17 April, concluded with a call for the next Commission to maintain the Western Balkans enlargement policy as one of its priorities in the interest of both the region and of the EU.

More than 180 representatives of civil society organisations from the Western Balkans and the EU took part in the event, organised by the European Economic and Social Committee (EESC) with the support of the European Commission and the Regional Cooperation Council.

Languages:

Edicioni i 7-të i Forumit të Ballkanit Perëndimor për Shoqërinë Civile, i cili u zhvillua në Tiranë, më 16 dhe 17 prill, përfundoi me një thirrje që Komisioni i ardhshëm ta mbajë politikën e zgjerimit në Ballkanin Perëndimor si një nga prioritetet e tij në interes si të rajonit ashtu dhe të BE-së.

Më shumë se 180 përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile nga Ballkani Perëndimor dhe BE-ja morën pjesë në veprimtarinë e organizuar nga Komiteti Ekonomik dhe Social Evropian (KESE), me mbështetjen e Komisionit Evropian dhe Këshillit për Bashkëpunim Rajonal.

Languages:

Honourable Minister Cakaj and Mayor Veliaj,

Dear EESC president Mr Jahier and Ms Slavova,

Ladies and gentlemen,

I would firstly like to thank the European Economic and Social Committee and the city of Tirana for having organised this forum and for hosting it. I know that a lot of work has been put into realising such an ambitious programme. Congratulations and a big thank you to everybody involved.

Languages:

I nderuar Ministri Cakaj dhe Kryetari Veliaj,

I dashur President i KESE-së, z. Jahier dhe znj. Slavova,

Zonja dhe zotërinj,

Së pari, do të doja të falënderoja Komitetin Ekonomik dhe Social Evropian dhe qytetin e Tiranës për organizimin dhe pritjen e këtij forumi. E di se është bërë shumë punë për realizimin e një programi kaq ambicioz. Urime dhe një falënderim të madh për të gjithë personat e përfshirë.

Languages:

Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri po organizon tre sesione informimi për palët e interesuara dhe aplikantët potencialë në lidhje me thirrjen për propozime Mbështetja e të Drejtave të Njeriut përmes Skemave Mbështetëse të Vendit - EIDHR - referenca e botimit: EuropeAid/163516/DD/ACT/AL.

 

Lutemi gjeni më poshtë vendet dhe datat e sakta të sesionit të informimit.

 

Languages:

The Delegation of European Union to Albania is organising three information sessions for interested parties and potential applicants about the call for proposals Supporting Human Rights through Country-Based Support Schemes - EIDHR - publication reference : EuropeAid/163516/DD/ACT/AL.

 

Please find bellow the exact places and dates of the information session.   

 

Languages:

Pages