Delegation of the European Union to Albania

EEAS RSS Feeds

Displaying 81 - 90 of 1662

E dashur Znj. Dhuli,

E dashur Ministre Denaj,

Të dashura zonja dhe zotërinj,

Languages:

At the third EU-Western Balkans Media Days taking place from 12-13 September in Podgorica, Montenegro, the European Commission confirmed its support to the region with new initiatives focusing on media accountability, literacy and governance, judicial expertise on freedom of expression and promotion of reconciliation and regional cooperation. This is part of the EU's firm support to media freedom and independence of journalism in the Western Balkans and underpins the ongoing regional programmes worth €20 million.

Languages:

Në edicionin e tretë të Ditëve të Medias BE-Ballkani Perëndimor që po zhvillohet nga 12-13 shtator në Podgoricë, Mali i Zi, Komisioni Evropian konfirmoi mbështetjen e tij për rajonin me nisma të reja që përqendrohen në përgjegjshmërinë e medieve, njohuritë dhe qeverisjen, ekspertizën gjyqësore për lirinë e shprehjes dhe promovimin e pajtimit dhe bashkëpunimit rajonal.

Languages:

The European Union provides EUR 94 million to support Albania's accession process and confirms its position as the first donor to Albania

 

 

Languages:

Bashkimi Evropian mbeshtet me 94 milion Euro procesin e anëtarësimit të Shqipërisë dhe konfirmon pozicionin e tij si donatori i parë për Shqipërinë

 

Sot, Bashkimi Evropian, i përfaqësuar nga Ambasadori i BE-së Luigi Soreca, dhe Shqipëria, e përfaqësuar nga Zëvendësministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Sokol Dedja, nënshkruan Marrëveshjen e Financimit IPA 2018.

Languages:

Dear Deputy Minister Dedja, Dear participants!
 

First of all I would like to thank you, Sokol, and all the staff of the NIPAC support office and beneficiary institutions. You have shown hard work, dedication and commitment during the preparations of this IPA 2018 programme.

 

Languages:

I dashur Zëvendësministr Dedja, të dashur pjesëmarrës!

 

Së pari, dua t'ju falënderoj ju, Sokol, dhe gjithë stafin e zyrës mbështetëse të NIPAC dhe institucionet përfituese. Ju keni treguar shumë punë, përkushtim dhe angazhim gjatë përgatitjeve të këtij programi IPA 2018.

 

Languages:

Pages