Delegation of the European Union to Albania

EEAS RSS Feeds

Displaying 41 - 50 of 1635

At the third EU-Western Balkans Media Days taking place from 12-13 September in Podgorica, Montenegro, the European Commission confirmed its support to the region with new initiatives focusing on media accountability, literacy and governance, judicial expertise on freedom of expression and promotion of reconciliation and regional cooperation. This is part of the EU's firm support to media freedom and independence of journalism in the Western Balkans and underpins the ongoing regional programmes worth €20 million.

Languages:

Në edicionin e tretë të Ditëve të Medias BE-Ballkani Perëndimor që po zhvillohet nga 12-13 shtator në Podgoricë, Mali i Zi, Komisioni Evropian konfirmoi mbështetjen e tij për rajonin me nisma të reja që përqendrohen në përgjegjshmërinë e medieve, njohuritë dhe qeverisjen, ekspertizën gjyqësore për lirinë e shprehjes dhe promovimin e pajtimit dhe bashkëpunimit rajonal.

Languages:

The European Union provides EUR 94 million to support Albania's accession process and confirms its position as the first donor to Albania

 

 

Languages:

Bashkimi Evropian mbeshtet me 94 milion Euro procesin e anëtarësimit të Shqipërisë dhe konfirmon pozicionin e tij si donatori i parë për Shqipërinë

 

Sot, Bashkimi Evropian, i përfaqësuar nga Ambasadori i BE-së Luigi Soreca, dhe Shqipëria, e përfaqësuar nga Zëvendësministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Sokol Dedja, nënshkruan Marrëveshjen e Financimit IPA 2018.

Languages:

Dear Deputy Minister Dedja, Dear participants!
 

First of all I would like to thank you, Sokol, and all the staff of the NIPAC support office and beneficiary institutions. You have shown hard work, dedication and commitment during the preparations of this IPA 2018 programme.

 

Languages:

I dashur Zëvendësministr Dedja, të dashur pjesëmarrës!

 

Së pari, dua t'ju falënderoj ju, Sokol, dhe gjithë stafin e zyrës mbështetëse të NIPAC dhe institucionet përfituese. Ju keni treguar shumë punë, përkushtim dhe angazhim gjatë përgatitjeve të këtij programi IPA 2018.

 

Languages:

On the occasion of the International Day of Democracy, the European Union reaffirms its commitment towards democracy as a fundamental right of every human being. Every woman and every man has to be free to participate to the political, economic and social life of her or his country. No one should fear to speak up, to demonstrate peacefully, to go to vote or to expect fair and inclusive policies from a government. Democracy can only function if participation and trust between democratic state institutions, governments and citizens are guaranteed.

在国际民主日之际,欧洲联盟重申其对将民主视为每个人的基本权利的承诺。每个女人和男人都必须自由地参与她或他国家的政治、经济和社会生活。任何人都不应该害怕说出来、和平地表达、投票或期望政府采取公平和包容的政策。只有民主国家机构、政府和公民之间的参与和信任得到保障,民主才能发挥作用。

Pages