Delegation of the European Union to Albania

EEAS RSS Feeds

Displaying 111 - 120 of 1554

Dear Minister Gjonaj,

Dear Minister Moser,

Dear friends,

Today marks the finalization of one of the most challenging twinning projects the EU has funded in Albania over the last years.

The idea for this particular twinning project was developed in 2015  and since September 2016, Austria and Germany have been working from inside the office of the National Coordinator against Corruption to support the formulation, coordination and implementation of anti-corruption policies.

Languages:

E dashur Ministre Gjonaj,

I dashur Ministër Moser,

Të dashur miq,

Dita e sotme shënon finalizimin e një prej projekteve binjakëzues më sfidues që BE-ja ka financuar në Shqipëri gjatë viteve të fundit.

Ideja për këtë projekt binjakëzimi u zhvillua në vitin 2015 dhe që nga shtatori 2016, Austria dhe Gjermania kanë punuar brenda zyrës së Koordinatorit Kombëtar kundër Korrupsionit për të mbështetur formulimin, koordinimin dhe zbatimin e politikave anti-korrupsion.

Languages:

The 11th Subcommittee meeting on Justice, Freedom and Security between the EU and Albania took place on 24 April in Brussels. Representatives from the European Commission and the Albanian authorities discussed the most recent developments in the area of rule of law and fundamental rights. The meeting was co-chaired by Ms Michela Matuella, Head of Unit for Albania, Bosnia and Herzegovina at the Directorate General for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations of the European Commission (Commission) and Mr. Sokol Dedja, Deputy Minister for Europe and Foreign Affairs.

Languages:

Më 24 prill u zhvillua në Bruksel takimi i Nënkomitetit të 11-të mbi Drejtësinë, Lirinë dhe Sigurinë mes BE-së dhe Shqipërisë. Përfaqësuesit nga Komisioni Evropian dhe autoritetet shqiptare diskutuan zhvillimet më të fundit në fushën e shtetit ligjor dhe të drejtave themelore. Takimi u bashkëkryesua nga znj. Michela Matuella, Shefe e Njësisë për Shqipërinë dhe Bosnje-Hercegovinën në Drejtorinë e Përgjithshme për Politikat Evropiane të Fqinjësisë dhe Negociatat e Zgjerimit të Komisionit Evropian (Komisioni) dhe z. Sokol Dedja, Zëvendësministër për Evropën dhe Punët e Jashtme.

Languages:

4월 24일 첫 국제 다자주의 및 평화외교의 날을 기념해 유럽연합은 모두를 위한 평화와 안보, 인권 및 지속가능한 개발에 있어 유엔을 주축으로 하는 국제 협력과 규정 중심 질서에 대한 오랜 의지를 재확인하는 바입니다.

 

국제법과 국제 협력 및 파트너십 존중을 기본으로 하는 다자체계의 확립은 유럽연합 지역 및 세계 안보에 있어 가치 면에서나 실용주의적인 면에서나 중요합니다. 이러한 협력적인 접근방식은 우리 모두의 이익 달성에 있어 여전히 가장 효율적인 방식으로 기능하고 있습니다. 다자주의 틀 내에서 도출된 결정들이 보다 민주적이고, 포용적이며, 강력하고 지속가능하다는 것이 확인되었기 때문입니다.

 

전세계적으로 우리는 많은 기회와 도전과제에 직면하고 있습니다. 기술, 과학 및 연결성의 발전은 새로운 지평을 열어주는 동시에 식량 불안정, 기후 변화, 환경 악화, 복잡한 지역 갈등 확대로 이어지고 있습니다. 또한, 세계 도처에서 기본적 인권이 침해받고 있습니다. 이러한 전세계적인 문제들은 개별 국가 하나의 힘만으로는 해결할 수 없으며, 전세계가 함께 마련한 효과적인 해결책으로만 해결할 수 있습니다.

Statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini on the International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace

Pages