Delegacioni i Bashkimit Evropian ne Shqiperi

Puno me ne

Vendet e punës, praktika

Local agents

Në kuadër të Programit IPA CBC Shqipëri-Kosovë 2014-2020 (financuar nga BE), Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme (Shqipëri) në bashkëpunim me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal (Kosovë) dhe Delegacionin e BE në Shqipëri, ftojnë të interesuarit për të shprehur interes për pozicionin vakant të punës si në vijim.

 

Procedura e Aplikimit:

 

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë dokumentet e aplikimit si më poshtë:

Author: Press and information team of the Delegation to Albania - Publication date: 08/07/2019
Local agents

 

Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri kërkon:

Sekretar / e

Kush jemi:

Author: Press and information team of the Delegation to Albania - Publication date: 17/05/2019
EU project positions

 

TERMAT E REFERENCËS / PËRSHKRIMI I PUNËS

 

Pozita: Zyrtar i projektit, i specializuar në komunikim dhe informim për Sekretariatin e Përbashkët Teknik (SPT) i Programit Ndër-kufitar IPA 2014-2020 ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Kosovës*.

Lokacioni: Zyra e Antenës së SPT në Prizren, Kosovë

Përshkrim i përgjithshëm

Author: Press and information team of the Delegation to Albania - Publication date: 03/04/2019
MË SHUMË

Tenderët

Grantet

Grantet

Fondacioni Terre des hommes, Misioni në Shqipëri dhe Qëndra Kombëtare Burimore e Trajnimit dhe Asistencës Teknike (ANTTARC) po zbatojnë projektin “Fuqizimi i Shoqërisë Civile për Parandalimin dhe Mbrojtjen e Fëmijëve nga Abuzimi dhe Dhuna në Shqipëri”, të financuar nga Bashkimi Evropian.

Objektivat kryesore të këtij projekti të mbështetur nga fondet e BE-së nën Instrumentin për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut, janë:

Author: Press and information team of the Delegation to Albania - Publication date: 07/01/2019
Grantet

Grants in Albania

Author: Press and information team of the Delegation to Albania - Publication date: 06/07/2016
MË SHUMË