Delegation of the European Union to Albania

Press and information team of the Delegation to SRI LANKA AND MALDIVES

Press and Information

Phone number: 

(+94-11) 26 74 413/4