Delegacioni i Bashkimit Evropian ne Shqiperi

Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri kërkon: Sekretar/e

17/05/2019 - 15:00
Local agents

 

Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri kërkon:

Sekretar / e

Kush jemi:

Bashkimi Evropian (BE) është një partneritet ekonomik dhe politik midis 28 vendeve evropiane. Ai luan një rol të rëndësishëm në çështjet ndërkombëtare nëpërmjet diplomacisë, tregtisë, ndihmës për zhvillim dhe punës me organizatat globale. Jashtë vendit, BE përfaqësohet përmes më shumë se 140 përfaqësive diplomatike, të njohura edhe si Delegacionet e BE-së, të cilat kanë një funksion të ngjashëm me ato të një ambasade.

Misioni dhe detyrat e Delegacionit të BE-së në Shqipëri janë si vijon:

 • Lehtëson zhvillimin e marrëdhënieve politike dhe ekonomike midis BE-së dhe Shqipërisë dhe ndihmon Shqipërinë në rrugën e saj drejt integrimit në BE;
 • Menaxhon programet e asistencës së BE-së;
 • Shpërndan informacion mbi BE-në, duke informuar publikun e gjerë shqiptar, vendimmarrësit dhe opinionistët rreth procesit të integrimit, institucionet e BE-së dhe politikat e saj.

Çfarë ofrojmë:

Ne ofrojmë një post Sekretari / Sekretareje. Në këtë post, personit të rekrutuar do t'i atribuohen funksione varësisht nga nevojat e Delegacionit. Pas rekrutimit, kandidati/kandidatja e suksesshme do të zërë një funksion të posaçëm pune si Sekretar/e - ky funksion mund të ndryshohet në përputhje me nevojat e Delegacionit. Në kuadër të këtij funksioni kandidati/kandidatja e suksesshme do të shërbejë si staf mbështetës për Seksionin e Operacioneve nën mbikëqyrjen dhe përgjegjësinë e Shefit të Bashkëpunimit.

Funksionet do të përfshijnë menaxhimin e dokumenteve, mbështetje të përgjithshme administrative, për projektet dhe mbështetje sekretarie për seksionin, si dhe do të kryejë çdo aktivitet tjetër që kërkohet për funksionimin e mirë të seksionit, sipas kërkesave të Shefit të Bashkëpunimit.

Vendi i punës është në Tiranë, Shqipëri. Kontrata e nënshkruar me kandidatin/kandidaten e përzgjedhur do të jetë subjekt i legjislacionit vendor. Kohëzgjatja e javës së punës është 37,5 orë.

Ne ofrojmë një pozicion konkurrues në një mjedis ndërkombëtar. Përfitimet, siç është skema shtesë e pensioneve dhe sigurimi mjekësor, u ofrohen punonjësve dhe familjeve të tyre sipas kushteve të caktuara.

Kriteret e përzgjedhjes:

Kërkesat minimale:

 1. I/e aftë nga ana mjekësore për të kryer detyrat e kërkuara
 2. Gëzon të drejtat civile dhe lejet për punësim sipas ligjit vendor
 3. Njohuri të kënaqshme të gjuhës angleze dhe shqiptare - aftësia për të kuptuar, lexuar, folur dhe shkruar: C1
 4. Arsim i lartë i vërtetuar me një diplomë
 5. Të paktën 3 vjet përvojë pune të vërtetuar
 6. Njohuri të aplikacioneve MS Office

Sa më poshtë do të konsiderohen një aset:

 1. Diplomë universitare në lidhje me funksionet e vendit të punës
 2. Përvojë pune në një mjedis ndërkombëtar
 3. Përvojë me projekte që lidhen me BE-në

Si të aplikoni:

Ju lutemi, dërgoni aplikimin tuaj dhe dokumentet mbështetëse (siç kërkohet më poshtë) në adresën e mëposhtme elektronike: DELEGATION-ALBANIA-JOBS@eeas.europa.eu

Subjekti i email-it duhet të jetë: Sekretar/e

Paketa duhet të përfshijë

 • Letër motivimi
 • CV e detajuar
 • Certifikata që dëshmojnë kërkesat minimale për arsimin dhe përvojën e punës

Ju lutemi, mos përfshini dokumente / skanime të tjera që nuk lidhen me kërkesat minimale.

Delegacioni nuk do të ofrojë informata shtesë dhe nuk do ta diskutojë procedurën e përzgjedhjes me telefon. Ju lutemi, adresoni çdo pyetje në lidhje me këtë procedurë në adresën: DELEGATION-ALBANIA-JOBS@eeas.europa.eu

Procedura

Pas afatit, aplikimet do të shqyrtohen nga një Komision Përzgjedhës i ngritur për këtë qëllim. Komisioni Përzgjedhës do të përgatisë një listë kandidatësh që konsiderohen si më të përshtatshëm për postin në bazë të një vlerësimi paraprak të informacionit të dhënë në letrën e tyre të aplikimit dhe dokumentet mbështetëse. Kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në një fazë vlerësimi që mund të përfshijë një test me shkrim dhe një intervistë, nëse është e nevojshme. Gjatë kësaj faze, Komisioni Përzgjedhës do të vlerësojë përshtatshmërinë e kandidatëve për postin.

Kandidatët të cilët nuk janë përzgjedhur, nuk do të kontaktohen individualisht; megjithatë, Delegacioni do të përdorë të njëjtat mjete publikimi si për këtë njoftim punësimi për t’i informuar kandidatët e mbetur pasi procedura e rekrutimit të përfundojë dhe nëse një kandidat/e është rekrutuar (ose jo).

Afati i fundit për aplikim është: 31 maj 2019

Languages:
Seksionet editoriale: