Delegacioni i Bashkimit Evropian ne Shqiperi

Thirrje për projekt propozime për “Fuqizimi i Shoqërisë Civile për Parandalimin dhe Mbrojtjen e Fëmijëve nga Abuzimi dhe Dhuna në Shqipëri” - Faza II

07/01/2019 - 17:45
Grantet

Fondacioni Terre des hommes, Misioni në Shqipëri dhe Qëndra Kombëtare Burimore e Trajnimit dhe Asistencës Teknike (ANTTARC) po zbatojnë projektin “Fuqizimi i Shoqërisë Civile për Parandalimin dhe Mbrojtjen e Fëmijëve nga Abuzimi dhe Dhuna në Shqipëri”, të financuar nga Bashkimi Evropian.

Objektivat kryesore të këtij projekti të mbështetur nga fondet e BE-së nën Instrumentin për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut, janë:

  • Forcimi i kapaciteteve të OJFve që veprojnë në fushën e të drejtave të fëmijëve dhe të rolit të tyre në ngritjen dhe zbatimin e projekteve për mbrojtjen e fëmijëve dhe forcimin e familjes.
  • Fuqizimi i OJF-ve që punojnë për të drejtat e fëmijëve për të qenë drejtues të ndryshimit, përmes mbështetjes më aktivitete për rritje kapacitetesh dhe advokuese, me qëllim promovimin e praktikave të mira në fushën e mbrojtjes së fëmijëve dhe forcimin e familjes.

Në këtë kuadër, Terre des Hommes në Shqipëri, hap Thirrjen e Dytë për Projekt Propozime nëpërmjet skemës së Sub-Grantimit. Thirrja do të qëndrojë e hapur gjatë periudhës 7 janar, 2019 deri në 7 shkurt, 2019.

Nëpërmjet skemës së sub-granteve, projekti do të financojë projekte të mesme, sipas fushave përkatëse tematike.  Buxheti i përgjithshëm për këtë faze të dytë Thirrjes për Projekt Propozime është 98,000 EUR.

Buxheti indikativ i vënë në dispozicion në këtë Thirrje për Propozime duhet të bjerë sipas shumave minimale dhe maksimale si më poshtë:

Sub-Grante mesatare (10,000 -14,000 EUR) (deri në 7).

  • Afati i fundit për dorëzimin e projekt propozimeve është 7 shkurt, 2019 ora 17:00.

Dokumentat e aplikimit dhe informacionin më të detajuar për mënyrën e aplikimit mund ti gjeni këtu: www.tdh.chwww.anttarc.org; Facebook të Terre des hommes Albania dhe Terre des hommes Europe.

Languages:
Seksionet editoriale: