Delegation of the European Union to Albania

Komisioni Evropian jep 90 milionë Euro për Shqipërinë

Tirana, 23/12/2016 - 14:31, UNIQUE ID: 161223_8
Local Statements

Komisioni sapo miratoi Programin 2016 për Shqipërinë me një grant prej 89.7 milionë Euro për ta mbështetur vendin në udhën e tij drejt anëtarësimit në BE.

Komisioni Evropian sapo miratoi Programin 2016 për Shqipërinë me një grant prej 89.7 milionë Euro për ta mbështetur vendin në udhën e tij drejt anëtarësimit në BE. Programi ndjek politikën e zgjerimit "në fillim parimet” duke u fokusuar në fushat e shtetit ligjor, të drejtave themelore, qeverisjes së mire, zhvillimit ekonomik dhe konkurrencës. Ai mbështetet në programet 2014 dhe 2015 në kuadrin e Instrumentit për Asistencën Para-Anëtarësim (IPA II), që arrin në një total prej 649.4 milionë Euro për Shqipërinë gjatë periudhës 2014-2020.

Programi mbështet në mënyrë specifike zbatimin e strategjisë së Shqipërisë për luftën kundër korrupsionit dhe reformën e gjyqësorit, duke vazhduar programin e tij të asistencës teknike EURALIUS.

Programi mbështet gjithashtu sektorin e transportit, me fokus te mirëmbajtja e rrugëve për të siguruar efikasitetin në planifikimin dhe shpenzimin e burimeve publike.

Gjithashtu, do të sigurohet mbështetje për sektorin e mjedisit me fokus te zbatimi i strategjisë për furnizimin me ujë dhe ujërat e zeza, si dhe te bujqësia dhe zhvillimi rural, veçanërisht për zhvillimin e një kadastre të truallit dhe përmirësimin e sigurisë së ushqimit dhe standardeve veterinare dhe fitosanitare, duke pasur parasysh forcimin e eksporteve agro-ushqimore, si dhe sektorin e peshkimit. Kjo do të kontribuojë për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë, duke krijuar më shumë vende pune dhe prosperitet për gjithë  qytetarët e saj.

Veç kësaj, do të sigurohet asistencë financiare për shoqërinë civile dhe për mbështetjen e pjesëmarrjes së Shqipërisë në programet dhe agjencitë e Bashkimit Evropian, si "Erasmus+", "Horizon 2020" dhe "Creative Europe", në dobi të drejtpërdrejtë të qytetarëve shqiptarë.  

Shqipëria përfiton gjithashtu nga asistenca e BE-së në kuadrin e programit shumëvendësh IPA II, që siguron mbështetje financiare në shkallë rajonale.

- Faqja për Shqipërinë e Drejtorisë së Përgjithshme për Fqinjësinë dhe Negociatat e Zgjerimit e Komisionit: http://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/albania_en

 

Languages:
Editorial Sections:

Author