Περιφερειακές πολιτικές

Πολλές πολιτικές της ΕΕ είναι ειδικά σχεδιασμένες για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και των γειτόνων της. Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι πρωτοβουλίες αυτές στηρίζουν και την ανάπτυξη των γειτονικών χωρών.

 • Συνέργεια του Εύξεινου Πόντου
 • Στρατηγική για την Κεντρική Ασία
 • Πολιτική της ΕΕ για την Αρκτική
 • Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση (EURO-MED)
 • Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ)
 • Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ)
 • Βόρεια Διάσταση
 • Εκτύπωση
 • Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς
 • Αυξήστε το μέγεθος κατά 150%
 • Αυξήστε το μέγεθος κατά 200%