Nástroj stability – EÚ v akcii

Zavedením nástroja stability v roku 2007, ktorý nadviazal na mechanizmus rýchlej reakcie, Európska komisia výrazne zintenzívnila svoje činnosti v oblasti prevencie, krízového riadenia a budovania mieru.

Projekty krízového riadenia realizované v rámci nástroja stability sa zameriavajú na širokú škálu otázok. Ide napríklad o podporu mediácie, posilňovanie dôvery, vytváranie dočasnej správy, posilňovanie právneho štátu, vybudovanie prechodného súdnictva alebo riešenie otázok súvisiacich s úlohou prírodných zdrojov počas konfliktov. V rámci nástroja stability je tieto činnosti možné podporiť počas (vznikajúcich) krízových situácií, keď nie je možné poskytnúť včasnú finančnú pomoc z iných zdrojov EÚ.

Nástroj stability sa doposiaľ využíval na financovanie celého radu projektov týkajúcich sa reakcie na krízové situácie. Najväčší podiel prostriedkov smeroval na projekty v Afrike, ázijsko-tichomorskej oblasti a na Balkáne. Druhou najdôležitejšou cieľovou skupinou bol štáty Blízkeho východe, Latinskej Ameriky a Karibiku.

Partnerstvo pre budovanie mieru English (en) español (es) je inovatívnou súčasťou nástroja stability a jeho cieľom je posilniť civilné odborné znalosti v oblasti budovania mieru a prehĺbiť dialóg medzi občianskou spoločnosťou a inštitúciami EÚ. Partnerstvo je určené najmä organizáciám občianskej spoločnosti, think-thankom, ale aj medzinárodným organizáciám a agentúram v členských štátoch EÚ.

Nástroj stability zároveň Únii umožňuje vytvárať dlhodobé medzinárodné, regionálne a národné kapacity na riešenie pálčivých transregionálnych a globálnych hrozieb.