Teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusväline 2007–2013

EU on viime vuosikymmenen aikana vahvistanut kahdenvälisiä suhteitaan teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa etenkin Pohjois-Amerikassa, Itä-Aasiassa, Kaakkois-Aasiassa ja Persianlahden alueella.

EU:n ja näiden maiden ja alueiden välistä yhteistyötä tuetaan erityisrahoitusvälineestä kaudella 2007–2013. Euroopan unioni haluaa edelleen parantaa kahdenvälisiä suhteitaan näihin maihin ja vahvistaa rooliaan ja asemaansa maailmassa, lujittaa monenvälisiä instituutioita sekä edistää maailmantalouden ja kansainvälisen järjestelmän tasapainoa. Tavoitteita pyritään toteuttamaan kolmella pääalueella:

  • julkisuusdiplomatia English (en) : toimet, joilla parannetaan EU:n näkyvyyttä ja tiedotetaan sen politiikasta
  • yritysten välinen yhteistyö English (en) : EU:n yritysten aseman lujittaminen keskeisillä kansainvälisillä markkinoilla
  • henkilökontaktit English (en) : keskinäisen ymmärtämyksen edistäminen koulutusyhteistyön ja kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävän vuoropuhelun avulla.

Yhteistyön rahoitusvälinettä toteutetaan vuosittain Euroopan komission alueellisten tai maakohtaisten monivuotisten yhteistyöohjelmien puitteissa. Hyväksytyissä alueellisissa tai maakohtaisissa vuotuisissa toimintaohjelmissa on hankkeiden kuvaukset, niiden talousarvio ja arvioitu aikataulu. Vuosina 2007–2013 rahoitusta on käytettävissä 172 miljoonaa euroa. Lisäksi vuosille 2011–2013 on varattu lähes 78 miljoonaa euroa (noin 26 miljoonaa euroa/vuosi).