Medzinárodná spolupráca v oblasti vzdelávania

Univerzita v Sofii © EÚUniverzita v Sofii © EÚ

Medzinárodná spolupráca v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy má z hľadiska EÚ štyri hlavné ciele: podporiť modernizáciu v štátoch, ktoré nie sú členmi EÚ; presadzovať spoločné hodnoty medzi rôznymi národmi a kultúrami; vytvoriť z EÚ centrum excelentnosti; zlepšovať kvalitu ľudských zdrojov v EÚ prostredníctvom vzájomného vzdelávania a výmeny osvedčených postupov.

Na podporu týchto cieľov slúži množstvo programov zameraných na študentské výmeny a spoluprácu. Najznámejším z nich je pravdepodobne Erasmus Mundus, ktorý ponúka študentom z celého sveta možnosť absolvovať magisterské alebo doktorandské štúdium na univerzite v EÚ.

Tempus podporuje modernizáciu orgánov a systémov vyššieho vzdelávania v krajinách susediacich s EÚ. Tento program slúži na financovanie partnerstiev medzi inštitúciami z EÚ a tretích krajín a na realizáciu štrukturálnych opatrení.

Prostredníctvom medzinárodných programov (napríklad bolonský proces) EÚ podporuje mobilitu učiteľov, uľahčuje vzájomné uznávanie kvalifikácií a umožňuje výmenu skúseností v takých oblastiach, akými sú napríklad benchmarking a celoživotné vzdelávanie.