Embassies

austria

Austria

Address:
No. 5, Xiu Shui Nan Jie
Jian Guo Men Wai, 100600 Beijing
Tel.: 6532-2061
Fax: 6532-1505
Website

Belgium

Address:
No. 6, San Li Tun Lu, 100600 Beijing
Tel.: 6532-1736
Fax: 6532-5097
Website

Bulgaria

Address:
No. 4, Xiu Shui Bei Jie
Jian Guo Men Wai, 100600 Beijing
Tel.: 6532-1946
Fax: 6532-4502
Website

Cyprus

Address:
2-13-2 Ta Yuan Diplomatic Office Bldg.
No. 14, Liang Ma He Nan Lu, 100600 Beijing
Tel.: 6532-5057
Fax: 6532-4244
Website

Czech Republic

Address:
No. 2, Ri Tan Lu
Jian Guo Men Wai, 100600 Beijing
Tel.: 8532-9500
Fax: 8532-9576 or 6532-5653
Website

Denmark

Address:
No. 1, Dong Wu Jie, San Li Tun, 100600 Beijing
Tel.: 8532-9900
Fax: 8532-9936
Website

Estonia

Address:
C-617/618, Office Building
Beijing Lufthansa Center, 100600 Beijing
Tel.: 6463-7913
Fax: 6463-7908
Website

Finland

Address:
Level 26, South Tower Beijing Kerry Centre
No. 1, Guang Hua Lu, 100600 Beijing
Tel.: 8519-8330
Fax: 8519-8401
Website

France

Address:
No. 3, Dong San Jie, San Li Tun, 100600 Beijing
Tel.: 8532-8100
Fax: 8532-8119
Website

Germany

Address:
No. 17, Dong Zhi Men Wai Da Jie, 100600 Beijing
Tel.: 8532-9218
Fax: 6532-3557
Website

Greece

Address:
No. 19, Guang Hua Lu, 100600 Beijing
Tel.: 6532-1993
Fax: 6532-6705
Website

Hungary

Address:
No. 10, Dong Zhi Men Wai Da Jie, San Li Tun, 100600 Beijing
Tel.: 6532-1431
Fax: 6532-5053
Website

Ireland

Address:
3 Ritan Dong Lu, 100600 Beijing
Tel.: 6532-2691
Fax: 6532-6857
Website

Italy

Address:
2, San Li Tun Dong Er Jie, 100600 Beijing
Tel.: 0086-10-85327625
Fax: 0086-10-65325724
Website

Latvia

Address:
Unit 71, Greenland Garden
No. 1A Greenland Road, Chaoyang District, 100016 Beijing
Tel.: 6433-3863
Fax: 6433-3810
Website

Lithuania

Address:
A-18, King's Garden
No 18 Xiaoyun Road, Chaoyang District, 100125 Beijing
Tel.: 8451-8520
Fax: 8451-4442
Website

Luxembourg

Address: 
Unit 1701, Tower B, Pacific Century Place
2A Gong Ti Bei Lu, Chaoyang District, Beijing 100027
Tel.: 8588-0900
Fax: 6513-7268
Website

Malta

Address:
1-51, San Li Tun Diplomatic Office Building, 100600 Beijing
Tel.: 6532-3114
Fax: 6532-6125
Website

Netherlands

Address:
No. 4, Liang Ma He Nan Lu, 100600 Beijing
Tel.: 8532-0224
Fax: 8532-0301
Website

Poland

Address:
No. 1, Ri Tan Lu, Jian Guo Men Wai, 100600 Beijing
Tel.: 6532-1235
Fax: 6532-3567
Website

Portugal

Address:
No. 8, Dong Wu Jie, San Li Tun, 100600 Beijing
Tel.: 6532-3497
Fax: 6532-0284

Romania

Address:
Ri Tan Lu Dong Er Jie, 100600 Beijing
Tel.: 6532-3442
Fax: 6532-5728
Website

Slovakia

Address:
Ri Tan Lu, Jian Guo Men Wai, 100600 Beijing
Tel.: 6532-1531
Fax: 6532-4814
Website

Slovenia

Address:
No. 57, Block F, Ya Qu Yuan
King's Garden Villas, 100600 Beijing
Tel.: 6468-1154
Fax: 6468-1040
Website

Spain

Address:
No. 9, San Li Tun Dong Si Jie, 100600 Beijing
Tel.: 6532-7226
Fax: 6532-0784
Website

Sweden

Address:
No. 3, Dong Zhi Men Wai Da Jie, 100600 Beijing
Tel.: 6532-9790
Fax: 6532-5008
Website

United Kingdom

Address:
No. 11, Guang Hua Lu, 100600 Beijing
Tel.: 8529-6083
Fax: 8529-6081
Website