Andmekaitse

Euroopa välisteenistuse andmekaitsebüroo
Euroopa välisteenistuse andmekaitsebüroo

Vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklile 8 on eraelu puutumatus ja isikuandmete kaitse Euroopa välisteenistuse kui Euroopa avaliku halduse asutuse jaoks väga olulised küsimused.

Selleks et täita oma kohustusi kodanike ees, peab Euroopa välisteenistus sageli koguma, töötlema ja säilitama selliseid isikuandmeid nagu nimed, töökoha aadressid, telefoninumbrid, fotod ja muud andmed (sealhulgas veelgi tundlikum teave) hankemenetluste, pakkumiskutsete või konverentsikutsete kaudu.

Mis on isikuandmed?

Isikuandmetena käsitletakse vaid teiega seonduvat teavet, mille põhjal on teid võimalik tuvastada – teie nimi, foto, telefoninumber, sünniaeg, e-posti aadress, auto numbrimärk jne.

Kuidas Euroopa välisteenistus teie isikuandmeid töötleb?

ELi määrus 45/2001 isikuandmete töötlemise kohta, mille Euroopa välisteenistus on rakendanud oma 8. detsembri 2011. aasta otsusega tagab, et teie isikuandmeid:

 • töödeldakse ausal ja seaduslikul viisil;
 • kogutakse piiratud ja selgelt kindlaksmääratud eesmärkidel;
 • ajakohastatakse ja need on täpsed;
 • säilitatakse vaid nii kaua kui vajalik;
 • säilitatakse turvaliselt;
 • ei anta asjakohaste ettevaatusabinõudeta üle kolmandatele isikutele;
 • töödeldakse kooskõlas teie kui andmesubjekti õigustega English (en)

Need eeskirjad kehtivad Euroopa välisteenistuste kõigi osakondade ja kõigi ELi delegatsioonide suhtes, mis töötlevad isikuandmeid. Euroopa välisteenistuse andmekaitsebürood tuleb eelnevalt teavitada mis tahes toimingutest, mis on seotud andmete kogumise, nendega tutvumise, nende edastamise või haldamisega. Kõiki Euroopa välisteenistusele laekuvaid isikuandmeid (eelkõige andmed, mille põhjal saab isikut kas otseselt või kaudselt tuvastada) käsitletakse hoolikalt.

Euroopa välisteenistus järgib ELi direktiivis 95/46/EÜ ja ELi määruses 45/2001 määratletud isikuandmete töötlemise puhul 7 põhimõtet

1. Teavitamine – isikuid, kelle andmeid kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse, tuleb sellest teavitada
2. Eesmärk – kogutud andmeid tuleb kasutada vaid ettenähtud eesmärgil (eesmärkidel) ja mitte muul otstarbel
3. Nõusolek – isikuandmeid ei tohiks avaldada ega jagada kolmandatele osapooltele ilma asjaomase isiku nõusolekuta
4. Turvalisus – juba kogutud isikuandmeid tuleks säilitada ohutult ja turvaliselt, et neid ei oleks võimalik kuritarvitada, varastada või kaotada
5. Avalikustamine – isikutele, kelle isikuandmeid kogutakse, tuleks teada anda, milline osapool või millised osapooled seda teevad
6. Juurdepääs – isikutele tuleks anda juurdepääs nende isikuandmetele ning võimaldada neil parandada andmetes esinevaid ebatäpsusi
7. Vastutus – isikutele peaks olema tagatud, et nende isikuandmete kogujad on vastutavad kõigi nimetatud põhimõtete järgimise eest.


Vt ka: Euroopa välisteenistuse andmekaitse – üksikasjalik ülevaade pdf - 111 KB [111 KB] English (en)

 • Prindi
 • Tavaline kirjasuurus
 • Kirjasuurus 150 %
 • Kirjasuurus 200 %

Multimedia