Andmekaitse

Vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklile 8 on eraelu puutumatus ja isikuandmete kaitse Euroopa välisteenistuse kui Euroopa avaliku halduse asutuse jaoks väga olulised küsimused.

Selleks et täita oma kohustusi kodanike ees, peab Euroopa välisteenistus sageli koguma, töötlema ja säilitama selliseid isikuandmeid nagu nimed, töökoha aadressid, telefoninumbrid, fotod ja muud andmed (sealhulgas veelgi tundlikum teave) hankemenetluste, pakkumiskutsete või konverentsikutsete kaudu.

Mis on isikuandmed?

Isikuandmetena käsitletakse vaid teiega seonduvat teavet, mille põhjal on teid võimalik tuvastada – teie nimi, foto, telefoninumber, sünniaeg, e-posti aadress, auto numbrimärk jne.

Kuidas Euroopa välisteenistus teie isikuandmeid töötleb?

ELi määrus 45/2001 isikuandmete töötlemise kohta, mille Euroopa välisteenistus on rakendanud oma 8. detsembri 2011. aasta otsusega tagab, et teie isikuandmeid:

 • töödeldakse ausal ja seaduslikul viisil;
 • kogutakse piiratud ja selgelt kindlaksmääratud eesmärkidel;
 • ajakohastatakse ja need on täpsed;
 • säilitatakse vaid nii kaua kui vajalik;
 • säilitatakse turvaliselt;
 • ei anta asjakohaste ettevaatusabinõudeta üle kolmandatele isikutele;
 • töödeldakse kooskõlas teie kui andmesubjekti õigustega

Need eeskirjad kehtivad Euroopa välisteenistuste kõigi osakondade ja kõigi ELi delegatsioonide suhtes, mis töötlevad isikuandmeid. Euroopa välisteenistuse andmekaitsebürood tuleb eelnevalt teavitada mis tahes toimingutest, mis on seotud andmete kogumise, nendega tutvumise, nende edastamise või haldamisega. Kõiki Euroopa välisteenistusele laekuvaid isikuandmeid (eelkõige andmed, mille põhjal saab isikut kas otseselt või kaudselt tuvastada) käsitletakse hoolikalt.

Euroopa välisteenistus järgib ELi direktiivis 95/46/EÜ ja ELi määruses 45/2001 määratletud isikuandmete töötlemise puhul 7 põhimõtet

1. Teavitamine – isikuid, kelle andmeid kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse, tuleb sellest teavitada
2. Eesmärk – kogutud andmeid tuleb kasutada vaid ettenähtud eesmärgil (eesmärkidel) ja mitte muul otstarbel
3. Nõusolek – isikuandmeid ei tohiks avaldada ega jagada kolmandatele osapooltele ilma asjaomase isiku nõusolekuta
4. Turvalisus – juba kogutud isikuandmeid tuleks säilitada ohutult ja turvaliselt, et neid ei oleks võimalik kuritarvitada, varastada või kaotada
5. Avalikustamine – isikutele, kelle isikuandmeid kogutakse, tuleks teada anda, milline osapool või millised osapooled seda teevad
6. Juurdepääs – isikutele tuleks anda juurdepääs nende isikuandmetele ning võimaldada neil parandada andmetes esinevaid ebatäpsusi
7. Vastutus – isikutele peaks olema tagatud, et nende isikuandmete kogujad on vastutavad kõigi nimetatud põhimõtete järgimise eest.


Vt ka: Euroopa välisteenistuse andmekaitse – üksikasjalik ülevaade pdf - 111 KB [111 KB] English (en)

Andmekaitse meeskond

Andmekaitse meeskonnal on kolm olulist ülesannet:

 • teenistuse töötajate ja kodanike teadlikkuse suurendamine andmekaitse küsimustest
 • teatiste ja isikuandmete kaitse vormide esitamine
 • nõustamine (ametlikud nõuanded ja mitteametlikud vihjed, soovitused õiguste ja kohustuste kohta).

Andmekaitse meeskonna moodustavad:

 • andmekaitseametnik
 • andmekaitse assistent ning andmekaitsekoordinaatorite ja kontaktisikute võrgustike koordinaator
 • peakontoris asuv andmekaitsekoordinaatorite võrgustik, mis koosneb praegu 20 koordinaatorist
 • andmekaitse kontaktisikute võrgustik ELi delegatsioonides (millele hiljem lisanduvad täiendavad katsedelegatsioonid).

Andmekaitsebüroo

 • tagab, et Euroopa välisteenistuses kohaldatakse isikuandmete kaitse põhimõtteid nõuetekohaselt;
 • haldab registrit kõigi isikuandmete töötlemistoimingute kohta Euroopa välisteenistuses;
 • edastab kõrgema riskiteguriga isikuandmete töötlemistoimingud Euroopa andmekaitseinspektorile ning vastab viimase päringutele;
 • uurib asjaomase päringu korral või omal algatusel juhtumeid.

Võtke ühendust andmekaitsebürooga  

Andmekaitse − Millised on teie õigused?

Euroopa välisteenistus soovib teavitada neid inimesi, kelle andmeid töödeldakse (s.t. iga asjaomast isikut, kelle andmeid on kogutud, töödeldud ning salvestatud), isikuandmete kaitse põhimõtete vahendusel, et nad saaksid oma õigusi kasutada.

Andmete vastutav töötleja, s.t isikuandmete töötlemise eest vastutav osakond või delegatsioon, on kohustatud teavitama andmekaitseametnikku. Lisaks sellele on koostatud selged isikuandmete kaitse põhimõtted, milles esitatakse muu hulgas teavet andmete kogumise eesmärgi, nende säilitamise ja vastutava töötleja kohta.

Üldised isikuandmete kaitse põhimõtted on järgmised:

Konkreetsed isikuandmete kaitse põhimõtted on järgmised:

Täiendavate konkreetsete töötlemistoimingutega tutvumiseks vaadake palun asjaomase osakonna või delegatsiooni esitatud isikuandmete kaitse põhimõtteid.

Teil on õigus (ilma et teil kaasneks sellega kulusid):

 • olla informeeritud teie isikuandmete mis tahes töötlemistoimingutest;
  • teada, kes vastutab asjaomaste toimingute eest;
  • teada, mis eesmärgil teie andmeid töödeldakse;
  • teada, milliseid andmeid töödeldakse;
  • teada, kellel on juurdepääs kogutud andmetele;
  • teada, millist loogikat kasutatakse teie andmetega seotud automatiseeritud otsustusprotsessides;
 • pääseda juurde oma andmetele ja teha neis parandusi, kui need on ebatäpsed või puudulikud;
 • nõuda oma andmete sulgemist või kustutamist ning esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemise kohta teatavatel põhjustel (näiteks juhul, kui töötlemine on ebaseaduslik, andmed ebatäpsed, jne. Vt määruse 45/2001 artikleid 15, 16 ja 18);
 • saada teavet enne, kui teie andmeid avaldatakse esmakordselt kolmandatele isikutele ning esitada vastuväiteid sellise avaldamise kohta.

Õiguste kasutamine

Oma õiguste kasutamiseks peate võtma ühendust teie andmete töötlemise eest vastutava isikuga. Vastutava töötleja üldpostkasti aadress on esitatud iga andmetöötlustoiminguga seotud teatises ja isikuandmete kaitse põhimõtetes, samuti ka teatiste registris.
 
Juhul, kui te ei leia vastutava töötleja kontaktandmeid, saate saata e-kirja Euroopa välisteenistuse andmekaitsebüroole.

Te võite esitada kaebuse Euroopa andmekaitseinspektorile , kes tegutseb kõigi institutsioonide sõltumatu järelevalveorganina (vt määruse 45/2001 artikleid 41−45) ning kelle eesmärk on kaitsta isikuandmeid ja õigust eraelu puutumatusele, samuti edendada häid tavasid ELi institutsioonides ja asutustes vastavalt ELi otsusele 1247/2002/EÜ Euroopa andmekaitseinspektori ülesannete täitmist reguleerivate määruste ja üldtingimuste kohta.

Euroopa andmekaitseinspektor

 • jälgib isikuandmete töötlemist ELi haldusasutustes;
 • nõustab eraelu puutumatust mõjutava poliitika ja õigusaktide valdkonnas;
 • teeb koostööd sarnaste asutustega, et tagada andmekaitse järjepidevus.

Andmekaitse − Register

Euroopa välisteenistuse andmekaitseregistrisse salvestatakse kõik teatatud Euroopa välisteenistuse poolt tehtud isikuandmete töötlemise toimingud. See loodi kooskõlas määruse 45/2001 artikli 24 lõike 1 punktiga d ja artiklitega 25 ja 26.

Register hõlmab põhilist teavet iga isikuandmete töötlemise juhtumi kohta, näiteks järgmist:

 • eesmärk
 • vastutava töötleja nimi
 • asjaomaste andmete liik
 • õiguslik alus
 • asjaomased isikud
 • kui kaua andmeid säilitatakse
 • kas andmeid edastatakse
 • kellele andmeid avaldatakse.

Registri otsingufunktsioon võimaldab teil valida teid puudutavaid töötlemistoiminguid.

Töötlemistoimingud, mis võivad tõenäoliselt kujutada ohtu nende isikute õigustele ja vabadustele, kelle andmeid kogutakse (andmesubjektid), sisalduvad ka Euroopa andmekaitseinspektori poolt hallatavas registris (määruse 45/2001 artikkel 27 ).

Euroopa välisteenistuse registri ning Euroopa andmekaitseinspektori registri eesmärk on teavitada avalikkust isikuandmete töötlemistoimingute olemasolust. Kõik asjaomased isikud võivad kasutada oma õigusi (nagu on sätestatud määruses) registris sisalduva teabe alusel.

Register põhineb vastutavate töötlejate esitatud teatistel ning on seetõttu kättesaadav vaid keeles, milles asjaomane teatis on esitatud, üldiselt inglise või prantsuse keeles.

Kontakt

Euroopa välisteenistuse andmekaitsebüroo

Postiaadress

European External Action Service
Data Protection Office
Rue de la Loi 242
B-1040 Brussels

Büroo
Euroopa välisteenistuse peahoone
R.P. Schuman 9A
01/573 (PARC)

Telefon:
+32 2 -584 6235

E-post

Euroopa andmekaitseinspektor

Postiaadress
Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels

Büroo
Rue Montoyer 30, B-1000 Brussels

Telefon:
+32 2 28 31 900

E-post
edps@edps.europa.eu

Veebisait
www.edps.europa.eu

 • Prindi
 • Tavaline kirjasuurus
 • Kirjasuurus 150 %
 • Kirjasuurus 200 %