Млади во акција

Млади во акција го промовира активното граѓанство кај младите луѓе, солидарноста, и взаемното разбирање. Програмата Млади во акција има за цел да придонесе кон развој на квалитетни системи за поддршка на младинските активности и способноста на организациите на граѓанското општество, како и да се промовира европската соработка во младинските политики.

Млади во акција е воспоставена за млади луѓе. Целта е да се инспирира чувство на активно европско граѓанство, солидарност, и толерантност помеѓу младите Европејци и нивно вклучување во оформувањето на иднината на Унијата. Со неа се промовира активното граѓанство на младите луѓе, солидарноста, взаемното разбирање, и придонесува кон развој на квалитетни системи за поддршка на младинските активности и способностите на организациите на граѓанското општество, како и промовирање на европската соработка во младинските политики.

За повеќе информации, посетете ги веб страните на Извршната агенција за образование, аудиовизуелни материјали и култура на Европската Унија наt http://eacea.europa.eu или веб страната на Националната агенција на: http://www.na.org.mk.

Back to Програми на Европската Заедница