Kontaktet

Delegacionit të Bashkimit Evropian

Adresa: Sv. Kiril i Metodij 52b, 1000 Skopje

Telefoni: (+389 2) 3248 500

Telefax: (+389 2) 3248 501

E-mail: Delegation-fYRMacedonia@eeas.europa.eu

Person për kontakt për të drejtat e njeriut
Z. Llukash Holub,
Ministër këshilltarë,
Shef i seksionit për politik dhe drejtësi dhe punë të brendshme, informacione dhe komunikim

Delegacioni i BE-së në Shkup i përcjellë zhvillimet në këto sfera të të drejtave të njeriut:
Të drejtat civile dhe politike
parandalim i torturës dhe i keqtrajtimit
sistemi i burgjeve
qasje në drejtësi
liria e të shprehurit
liria e tubimit dhe asociimit
liria e mendimit, ndërgjegjes dhe religjionit

Të drejtat ekonomike dhe sociale
të drejtat e femrave dhe barazia gjinore
të drejtat e fëmijëve
persona të rrezikuar social dhe/ose persona me aftësi të kufizuara
politik për ant-diskriminim
të drejtat për punë dhe të drejtat e sindikatave
të drejtat e pronës

Respekt dhe mbrojtje të majoriteteve, të drejtat kulturore
Romë
Refugjatë dhe persona të zhvendosur brenda vendit