Контакти

Делегација на Европска Унија 

Адреса: Св. Кирил и Методиј 52б, 1000 Скопје 

Телефон: (+389 2) 3248 500

Факс: (+389 2) 3248 501

E-mail: Delegation-fYRMacedonia@eeas.europa.eu

Контакт лице за човекови права
Г-дин Лукаш Холуб,
Министер советник,
Раководител на Оддел за политички прашања, правда и внатрешни работи; информации и комуникации

Делегацијата на ЕУ во Скопје ги следи случувањата во следните области на човековите права:
Граѓански и политички права
спречување на тортура и малтретирање
затворскиот систем
пристап до правда
слобода на изразување
слобода на собирање и здружување
слободата на мисла, свест и религија

Економски и социјални права
права на жени и родова еднаквост
права на децата
социјално ранливи и/или лица со посебни потреби
политики за борба против дискриминацијата
права на труд и синдикални права
права на сопственост

Почитување и заштита на правата на малцинствата, културни права
Роми
Бегалци и внатрешно раселени лица