กรอบโครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป ระยะที่ 2

สหภาพยุโรปเปิดตัวกรอบโครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป ระยะที่ 2 (Thailand-EU Cooperation Facility Phase II หรือ TEC II) ขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในประเทศไทย และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ

กรอบโครงการนี้จะกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในทางนโยบายและภารกิจต่างๆ ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป ตลอดระยะเวลาสามปีเต็ม โดยตัวโครงการเองนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วนด้วยกัน ได้แก่

การร่วมเจรจาด้านนโยบาย (Policy Dialogue Support Component หรือ PDSC) - ในส่วนนี้ สหภาพยุโรปและประเทศไทยจะร่วมมือกันจัดงานสัมมนา โครงการวิจัย และแคมเปญต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการเจรจาด้านนโยบายระหว่างทั้งสองฝ่าย และการสนับสนุนเงินทุน (Grants) องค์กรที่เป็นผู้คิดค้นริเริ่มโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย องค์การพัฒนาภาคเอกชน หรือธุรกิจต่างๆ จะได้รับเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการนั้นๆ

โครงการ TEC II มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาในสี่ด้านหลัก ดังนี้

  1. การค้าขายและการลงทุน
  2. การศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  3. สภาพแวดล้อม พลังงาน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  4. ธรรมาภิบาล