บริการสำหรับสื่อมวลชน

ในการสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับสหภาพยุโรปและนโยบายของสหภาพยุโรปนั้น ฝ่ายข่าวสารและข้อมูลจะจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้ข้อมูลและสื่อสารกับภายนอก ซึ่งรวมถึงการจัดทำเว็บไซต์ของคณะผู้แทนสหภาพยุโรป จดหมายข่าว สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการอันหลากหลายของผู้รับข้อมูลที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสหภาพยุโรปและความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทย

ฝ่ายข่าวสารและข้อมูลคือส่วนเชื่อมระหว่างคณะผู้แทนสหภาพยุโรป กับผู้สื่อข่าว บรรณาธิการ ผู้ผลิต และตัวแทนสื่อต่างๆ การบริการของแผนกข่าวสารและข้อมูลประกอบด้วยการสัมภาษณ์ การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดแถลงข่าว และกิจกรรมด้านสื่อมวลชนต่างๆ ทั้งนี้ข่าวประชาสัมพันธ์จะส่งผ่านทางอีเมล์และจะปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ของคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ทั้งนี้ สื่อต่างๆ สามารถแสดงความจำนงหากต้องการรับข่าวสารผ่านทางอีเมล์

กรุณาติดต่อฝ่ายข่าวสารและข้อมูล ได้ที่ :

Email: delegation-thailand-pi@eeas.europa.eu (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย)

โทรศัพท์: +66 (0) 2 305 2600 (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย)