ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม

สหภาพยุโรปเป็นผู้มอบเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยคณะกรรมาธิการยุโรปในกรุงบรัสเซลส์และรัฐบาลของประเทศสมาชิก 28 ประเทศได้มอบเงินช่วยเหลือรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของ ความช่วยเหลือที่มาจากช่องทางที่เป็นทางการ ในจำนวนนี้คณะกรรมาธิการยุโรปเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการถึงเกือบครึ่งหนึ่ง

ในคณะกรรมาธิการยุโรป หน่วยงานที่ดำเนินงานด้านนี้คือ หน่วยงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการป้องกันพลเรือน หรือ ECHO ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกรรมาธิการคริสตาลินา กอร์เกียวา ECHO ทำหน้าที่ประเมินความต้องการด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ภัยพิบัติ จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับสิ่งของและการบริการ เช่น อาหาร ที่พักชั่วคราว การส่งมอบเวชภัณฑ์ การจัดหาน้ำ สุขอนามัย รวมทั้งการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน ตลอดจนติดตามประเมินผลของความช่วยเหลือดังกล่าว โครงการเตรียมความพร้อมรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในภูมิภาคที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ เป็นหนึ่งในหลายโึีครงการที่ช่วยรักษาชีวิตผู้คนซึ่ง ECHO ให้เงินสนับสนุน นับตั้งแต่ปี 2535 ECHO ได้ให้เงินช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมในพื้นที่วิกฤติกว่า 85 ประเทศผ่านทางหุ้นส่วน เงินช่วยเหลือดังกล่าวมีมูลค่ารวมกว่า 1 พันล้านยูโรต่อปี (พ.ศ. 2554) ครอบคลุมทั้งความช่วยเหลือฉุกเฉิน ความช่วยเหลือด้านอาหาร และการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและพลัดถิ่น

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะได้รับความช่วยเหลืออย่างยุติธรรมผ่านหุ้นส่วนการดำเนินงานของเรา โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติ หรือสังกัดทางการเมือง หุ้นส่วนดังกล่าวประกอบด้วย องค์กรพัฒนาเอกชนในยุโรปกว่า 180 องค์กร หน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ และ “ครอบครัว” กาชาด

ECHO ในประเทศไทย

ECHO มีสำนักงานประจำภูมิภาคตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการที่ ECHO ให้การสนับสนุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ECHO ได้ให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ภัยพิบัติ อย่างเช่น ภัยพิบัติสึนามิบริเวณมหาสมุทรอินเดียในปี 2547 และเหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2554 นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา ECHO ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร สุขภาพ น้ำสะอาด และระบบสุขอนามัยที่เหมาะสม แก่ผู้ลี้ภัยประมาณ 150,000 คน ซึ่งพำนักอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย 9 แห่งตามแนวชายแดนไทย-พม่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมของ ECHO ในประเทศไทย ดูได้จาก ลิงค์ นี้

เรื่องราวจากพื้นที่โครงการในประเทศไทย

ปี 2554

ปี 2553

ข้อมูลเติมเรื่องราวจากพื้นที่โครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ECHO มีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพื่อมนุษยธรรมทั้งหมดที่ดำเนินงานทั่วโลกอย่างครอบคลุมกว้างขวาง