เอเชีย & สหภาพยุโรป

การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเอเชียมีนัยสำคัญต่อโลก หนึ่งในความท้าท้ายหลักที่สหภาพยุโรปกำลังเผชิญอยู่ได้แก่การสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับความหลากหลายและพลวัติของภูมิภาคนี้ ทั้งนี้เรากำลังกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับ จีอิ นเดียญี ่ปุ่น
และกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงความเป็นหุ้นส่วนและความตกลงเขตการค้าเสรีกับเกาหลีใต้และประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้มีการปรึกษาหารือกันอย่างสม่ำเสมอและครอบคลุมกว้างขวาง นำไปสู่การร่วมมือกันมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในประเด็นระดับโลก ประเด็นความมั่นคงระดับภูมิภาค และนโยบายด้านระเบียบข้อบังคับและประเด็นทางเศรษฐกิจต่างๆ มีความตกลงจำนวนมากที่ได้จัดทำไปแล้วหรืออยู่ระหว่างการเจรจา ครอบคลุมหัวข้อตั้งแต่การท่องเที่ยวไปจนถึงการวิจัยนิวเคลียร์

เอเชียเป็นทวีปที่ประกอบไปด้วยประเทศอุตสาหกรรมที่มีรายได้สูงและประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ แต่ก็เป็นที่อยู่อาศัยของคนยากจนถึงสองในสามของโลก ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาจึงเป็นวาระของสหภาพยุโรปต่อเอเชียที่มีความสำคัญลำดับต้นๆ ทั้งนี้สหภาพยุโรปได้จัดสรรงบประมาณกว่า 5 พันล้านยูโรแก่ภูมิภาคเอเชียในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2556 โดยมีการวางนโยบายร่วมกันเพื่อตอบสนองความท้าทายต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความมั่นคงและเสถียรภาพ ธรรมาภิบาลและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการป้องกัน การตอบสนองต่อภัยธรรมชาติและภัยจากจากการกระทำของมนุษย์

สหภาพยุโรปกำลังยกระดับการสนับสนุนการบูรณาการในภูมิภาคผ่านการประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM) 
และเพิ่มความร่วมมือกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ARF)
และสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ (SAARC)