ยินดีต้อนรับ

ข้าพเจ้ามีความยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

เว็บไซต์ของเรามีจุดมุ่งหมายในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสหภาพยุโรป ความสัมพันธ์สหภาพยุโรป-ไทย และงานของคณะผู้แทนสหภาพยุโรปที่กรุงเทพฯ

ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มมีการจัดตั้งคณะผู้แทนฯในปี พ.ศ. 2522 ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายได้ปานกลาง ขณะเดียวกัน สหภาพยุโรปก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นถึง 28 ประเทศสมาชิกและมีบทบาทสำคัญในกิจการระหว่างประเทศ

แม้ว่าในอดีต สหภาพยุโรปและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ในลักษณะผู้บริจาค-ผู้รับความช่วยเหลือ แต่ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างเราได้แปรเปลี่ยนมาเป็นคู่ค้าที่เข้มแข็ง สหภาพยุโรปเป็นตลาดนำเข้าสินค้าจากไทยที่ใหญ่เป็นอันดับสองและเป็นแหล่งส่งออกสินค้ามายังประเทศไทยที่ใหญ่เป็นอันดับสี่

สหภาพยุโรปได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประเทศไทยในประเด็นการเมืองอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบริบทของสหภาพยุโรป-อาเซียน สหภาพยุโรปได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและเสริมสร้างขีดความสามารถแก่ประเทศไทยในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอุดมศึกษา สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ นอกจากนี้ เรายังจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างแข็งขัน ท่านสามารถรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในเว็บไซต์นี้

ในฐานะเอกอัครราชทูตแห่งสหภาพยุโรป ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทยที่มีมายาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ในฐานะเอกอัครราชทูตแห่งสหภาพยุโรป ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทยที่มีมายาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

เฆซูส มิเกล ซันส์
เอกอัครราชทูต