Seminar om Livslang læring (LLP) (20/11/2012)

"Hvordan kan EUs utvekslingsprogrammer bidra til å oppnå våre læreplanmål?", var et av spørsmålene som ble stilt i Litteraturhuset den 14. november. Tilstede var rundt 25 rektorer og andre ledere fra ungdomsskoler, videregående skoler, fylkeskommuner og udanningsinstitusjoner i Oslo-regionen. Seminaret som ble arrangert av Osloregionens europakontor, EUs delegasjon til Norge og Oslo kommune hadde som mål å inspirere og gjøre kjent hvilke muligheter som finnes for norske skoler til å samarbeide med skoler andre steder i Europa.

Tonje Soler Johansen, rådgiver ved EUs delegasjon til Norge viste hvordan utdanning er et viktig prioriteringsområde for EU framover. I EUs vekststrategi Europa2020, dreier to av fem hovedmål seg om utdanning, forskning og innovasjon.

– Utdanning er helt sentralt for at EU skal nå de vekstmålene de har satt seg, fortalte Johansen.

Harald Nybølet,  utdanningsråd ved Norges delegasjon til EU, kom fra Brussel for å dele sine erfaringer fra utdanningssamarbeidet mellom Norge og EU. EU har ingen felles utdanningspolitikk, men medlemsstatene og tredjeland samarbeider gjennom utdanningsprogrammene slik som LLP-programmene.

Nybølet kunne fortelle at hans erfaring fra Brussel er at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom hvor mye penger man legger i utdanningen og kvaliteten. Han trakk frem Norge som eksempel og kunne meddele at selv om vi bruker forholdsvis mye på utdanning har vi ganske dårlige tall når det kommer til frafall fra utdanningen (17,5 prosent).

Nybølet konkluderte med at landene i Europa deler mange av de samme utfordringene og at det derfor er mye å hente i å samarbeide.

For å illustrere samarbeid i praksis, delte tre skoler sine erfaringer med utvekslingssamarbeid.
Trond Vågmo fra Askim videregående skole fortalte engasjert om det omfattende internasjonale samarbeidet som skolen har hatt helt siden 80-tallet. På 90-tallet startet skolen med utvekslinger gjennom Comenius-programmet, noe som har ført heldige Indre Østfold-elever til land som Spania, Italia, Nederland, Slovenia, Ungarn, Hellas m.fl. Askim videregående er også leder i utvekslingsnettverket ELOS.

Anne Kari Thorsrud og Arnstein Nærlie fra Ringsaker skole understreket hvordan utvekslinger ikke bare bidrar til faglig utvikling, men også personlig utvikling gjennom at man blir kjent med andre kulturer, får utfordret sine egne forestillinger om andre land og kulturer.

- Ikke så rent sjeldent møter man sine egne fordommer i døra, sa Nærlie.

Rektor ved Voksen skole Bjørg Sandvei fortalte om hvordan utvekslingsprogrammer og europeisk samarbeid kan berike undervisningen også på barnetrinnet og helt ned i barnehagen. Sandvei viste med eksempler hvordan både elever og lærere har nytte og glede av utvekslinger. Ved Voksen skole har man lykkes spesielt med å integrere mindre opplagte fag som kunst- og kulturfag i det internasjonale samarbeidet.

Seminaret ble avsluttet med en presentasjon fra rektor ved Atlanten ungdomsskole, Einar Lilleby, som fortalte om det nye valgfaget i ungdomsskolen "Internasjonalt samarbeid". Lilleby var prosjektleder i utviklingen av det nye valgfaget og viste med eksempler fra sin egen skole hvordan faget kan brukes for å styrke kunnskapene i fremmedspråk og skape interesse for og kunnskap om andre land og kulturer.