20 år med Det indre marked

Historikk
I 1986 vedtok EU den såkalte Enhetsakten. Denne innholdt over 280 rettsakter som skulle vedtas i medlemslandene. Dette dannet et felles lovverk i EU som skulle inneholde prinsippet om gjensidig anerkjennelse og ivareta det indre markedets beste interesser.  1. januar 1993 ble grensekontrollene i EU opphevet og det indre markedet ble gjennomført med sine fire hovedprinsipper: fri flyt av arbeidskraft, varer, tjenester og kapital. De tolv medlemslandene som i første omgang ble innlemmet i denne ordningen var Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania og Storbritannia.

Utvidelsen
Det indre marked ble først åpnet for 345 millioner mennesker i alt 12 medlemsland i 1993.  I dag har over 500 millioner mennesker i alle 28 medlemslandene tilgang til det indre markedet.  Restriksjoner på handel og fri flyt av konkurranse ble etter hvert faset ut, og velstanden i EU ble styrket. Selv om medlemsland i dag har kontroll over skatteinntekter og sosiale velferdssystemer, har EUs jurisdiksjon over det indre markedet økt i takt med dens utvidelse. EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994, og tillot Island, Liechtenstein og Norge deltakelse i det indre markedet uten å være EU-medlem.  Som deltakere i det indre marked, må landene vedta alle rettsakter som omhandler det indre marked, unntatt i landbruk og fiskerinæringen som ikke er en del av avtalen. 

Effekter av det indre markedet
Det indre marked har nådd mange av sine mål i løpet av sine 20 år

 • Opphevet handelsbarrierer og fysiske tollkontroller.
 • Harmonisert nasjonale lovverk som bidrar til økt handel mellom medlemslandene.
 • Endret betingelser for offentlige anskaffelser i EU. 
 • Endret lovverk slik at det blir lettere for europeere å flytte på tvers av landegrenser.
 • Fjernet barrierer i tjenestesektoren og gjort det lettere for bedrifter å tilby sine tjenester i andre medlemsland.

Alle disse tiltakene har bidratt til økt velstand for europeiske forbrukere og bedrifter.

Hva skjer videre med Det indre marked?
Det indre markedet har skapt nye muligheter for bedrifter og forbrukere i hele Europa, og man kan i dag flytte fritt innad i EU.  Det indre marked har endret måten europeere lever, arbeider, reiser og gjør forretninger.  Men det stopper ikke der. Med dette 20-årsjubilumet vil EU forsette å se fremover for å se hvilke muligheter som kan bidra til vekst for Europa også i fremtiden.

Faktaopplysninger om det indre marked

 • Enhetsakten signert i 1986, satte en tidsfrist for gjennomførelse av Det indre marked i 1992. Denne tidsfristen ble overholdt.
 • 1. januar 1993 ble interne grensekontroller i EU avskaffet til fordel for den frie bevegelsen av personer, varer, tjenester og kapital.
 • De tolv originale medlemslandene i Det indre marked var Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania og Storbritannia.
 • I dag omfavner Det indre marked 28 EU-medlemsstater og EØS-landene Liechtenstein, Norge og Island, samt Sveits som har en bilateral avtale med EU om tilgang til det indre markedet.
 • 1. juli 2013 ble Kroatia det 28. medlemslandet i EU og dermed inkludert i det indre marked.
 • I dag er det indre marked åpent for mer enn 500 millioner europeere.
 • EU dekker over 4 millioner kvadratmeter og har 495 millioner innbyggere - verdens tredje største befolkning etter Kina og India.  Innad i EU har Frankrike har det største arealet, mens Malta har det minste.
 • Det indre marked har til sammen verdens største bruttonasjonalprodukt.
 • Handel mellom EU-land har økt fra 800 milliarder euro i 1992 til 2540 milliarder euro i 2010.
 • Det indre marked er den største globale eksportøren av matvarer med eksport av mat og drikke produkter tilsvarende 65,3 milliarder euro og en importandel på 55,5 milliarder euro i 2010.
 • På globalt nivå er EU den nest største regionen av internettbrukere, like etter Asia.  Mer enn 380 millioner europeiske forbrukere har internett hjemme og dette tilsvarer 73 prosent av EUs husholdninger.
 • Det indre marked er et av de største symbolene på det europeiske integrasjonsprosjektet som inkluderer en rekke politikkområder: tollunion, valutaunion, Schengen-avtalen og en rekke andre lovverk er etablert for å strømlinjeforme nasjonale økonomier i et felles europeisk marked.
 • Det eksisterer mer enn 20 millioner små og mellomstore bedrifter i EUs indre marked.
 • 13. april 2011 vedtok Europakommisjonen handlingsplanen for det indre markedet. Denne handlingsplanen inneholder tolv hovedmomenter som skal sikre økonomisk vekst, sysselsetning og øke tilliten i det indre markedet.  Del to av denne handlingplanen ble lansert 3. oktober 2012.
 • Med bare syv prosent av verdens befolkning, er det bemerkelsesverdig at Det indre marked står for 20 prosent av verdens totale globale eksport og importtall.
 • Siden etableringen av det indre markedet, har priser for forbruksvarer og tjenester gått kraftig ned. Mobiltelefonutgifter har blitt redusert med 70 prosent og flybilletter har gått ned 40 prosent.
 • Det indre marked gir rett for enhver borger til å bosette seg i hvilket som helst medlemsland.
 • 74 prosent av EU-borgerne mener det indre marked har gitt forbrukere et større utvalg av forbruksvarer.

 

Back to Tema - Den europeiske unions delegasjon til Norge