Tema - Den europeiske unions delegasjon til Norge

En transatlantisk handelsavtale mellom EU og USA – TTIP

En transatlantisk handelsavtale mellom EU og USA – TTIP

Det er en av Juncker-kommisjonens hovedprioriteringer for det neste året å få på plass en transatlantisk handelsavtale med USA, TTIP. Hovedformålet med TTIP er for EUs del å øke aktiviteten i Det indre marked, og skape mer økonomisk vekst og sysselsetting på en kostnadseffektiv måte.

En helhetlig klima- og energipolitikk i EU

En helhetlig klima- og energipolitikk i EU

EU tar de globale klimaproblemene på alvor og er opptatt av å redusere de negative innvirkningene menneskelig aktivitet kan ha på miljøet.  EU har derfor utviklet en energi- og miljøpolitikk med klare mål og tidsplaner for overgangen til en økonomi med lavt forbruk av fossilt brennstoff og energi.

EU og Arktis

EU og Arktis

EU er uløselig forbundet med den arktiske regionen gjennom en unik kombinasjon av historie, geografi, økonomi og vitenskapelig vinning. Tre medlemsland – Danmark (Grønland), Finland og Sverige – har territorier i Arktis. To andre arktiske stater – Island og Norge – er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Canada, Russland og USA er EUs strategiske partnere.

Lisboa-traktaten

Lisboa-traktaten

Et utvidet EU har måttet tilpasses en ny virkelighet. Formålet med Lisboa-traktaten er å gjøre EU mer demokratisk, effektiv og åpen, for å bedre kunne møte nye globale utfordringer.

Schengen-avtalen

Schengen-avtalen

Reisefrihet uten pass i Europa startet i 1985 da Schengen-avtalen ble inngått mellom Frankrike, Tyskland, Belgia, Luxembourg og Nederland. I 1999 ble dette konseptet introdusert til alle EU-landene, og Schengen-området har siden den gang vokst i takt med EUs utvidelser.

EUs utviklingspolitikk og humanitær bistand

EUs utviklingspolitikk og humanitær bistand

EU jobber aktivt i konfliktområder, kriserammede områder og fattige deler av verden, og regnes i dag som verdens største bidragsgiver når det gjelder utviklingshjelp og humanitær bistand.

EU og handel

EU og handel

Frihandel i EU bidrar til økt velstand, stabilitet og utvikling. Frihandel støttet av regler og institusjoner er noe som kommer alle til gode. I tillegg fremmer handel europeiske verdier utenfor unionen, som bærekraftig utvikling og menneskerettigheter.

Euroen

Euroen

I 1991 ble det avgjort at det skulle innføres en felles valuta i EU som en del av en økonomisk integreringspakke. Valutaen fikk navnet euro med symbolet € i 1995, og ble opprettet fire år etter. I 2002 tok 12 land i bruk euroen, og i 2014 er det 18 land som har tatt den i bruk.

EU og kultur

EU og kultur

Det finnes et rikt mangfold i EU av språk, litteratur, kunst, arkitektur og mat. Det er det kulturelle mangfoldet som gjør EU unikt, og EU arbeider derfor for å bevare den felles kulturarven og gjøre kultur tilgjengelig for alle.

EU-utvidelse

EU-utvidelse

Lisboa-traktaten sier at alle europeiske land kan bli medlem i EU dersom landet oppfyller bestemte krav. Muligheten for EU-medlemskap gjør at mange land har gjennomført store reformer for å bli godkjent som søkerland. På denne måten har EU gjort Europa mer stabilt og styrket den demokratiske utviklingen.

EU og digitale medier

EU og digitale medier

EUs regler for det indre marked oppdateres nå for å tilpasses den digitale tidsalderen vi lever i. EU ønsker å tilby innbyggere og næringsliv høyhastighetslinjer og gjøre det enklere for forbrukerne å benytte seg av elektroniske tjenester på tvers av landegrensene.

20 år med Det indre marked

20 år med Det indre marked

Ideen bak Det indre marked er enkel: Behandle EU som et område hvor mennesker, penger, varer og tjenester kan bevege seg fritt for å stimulere konkurranse og handel.  Det økte utvalget av varer og tjenester vil igjen forbedre livskvaliteten og kutte prisene for europeiske forbrukere. Dette er oppskriften som har vært EUs grunnidé om et felles marked.Det indre marked er en av EUs største bragder og 2012 markerer 20-årsdagen til Det indre marked. Dette har ikke bare bidratt til økonomisk velstand i EU, men også blitt til en naturlig del av hverdagen til over 500 millioner europeere.

EU og Nobels fredspris

EU og Nobels fredspris

Den norske nobelkomite bestemte 12. oktober 2012 at Nobels fredspris for 2012 skal tildeles Den europeiske union (EU)."Den Norske Nobelkomité ønsker å fokusere på hva som for komiteen har vært EUs viktigste resultat: den vellykkete kampen for fred og forsoning og for demokrati og menneskerettigheter. Den stabiliserende rolle EU har spilt, har bidratt til å omforme størstedelen av Europa fra et krigens til et fredens kontinent".

Den europeiske finanspolitiske pakt

Den europeiske finanspolitiske pakt

Den europeiske finanspolitiske pakt (offisielt: Traktat om stabilitet, samordning og styring i den økonomiske og monetære union) trådte i kraft 1. januar 2013 etter å ha blitt ratifisert av tolv medlemsland. Traktaten har som formål å øke euroområdets finanspolitiske disiplin gjennom strengere regler for budsjettbalanse i medlemslandene.

EUs verktøy for å løse finanskrisen

EUs verktøy for å løse finanskrisen

Tettere økonomisk og monetær integrasjon skal hjelpe EUs medlemsland til å komme samlet og sterkere ut av den økonomiske krisen. Her er en oversikt over de viktigste tiltakene EU har iverksatt.

Vil du jobbe i EU?

Vil du jobbe i EU?

EU-institusjonene tilbyr en rekke spennende muligheter for studenter og nyutdannende. EUs forskjellige praktikantordninger gir deg en unik mulighet til å oppleve EUs institusjoner fra innsiden, samtidig som du får relevant erfaring og en fot innenfor i arbeidslivet.

Kroatia er nå EU-medlem

Kroatia er nå EU-medlem

1. juli 2013 ble Kroatia EUs 28. medlemsland, ti år etter landet først søkte om medlemskap. Det har vært bred enighet i EU-spørsmålet i Kroatia, og samtlige regjeringer siden landets uavhengighet har hatt EU-medlemskap som et mål.

EU-budsjettet 2014

EU-budsjettet 2014

Europaparlamentet har vedtatt EU-budsjettet for 2014. Budsjettet er blitt utarbeidet i en tid preget av finanskrisen og det er det første budsjettet som er blitt vedtatt for den nye finansielle perioden som strekker seg fra 2014 til 2020.

Nye regler for skattlegging fra 2015

Nye regler for skattlegging fra 2015

Den 1. januar 2015 trer nye regler for beskatning av telekommunikasjonstjenester, kringkastingstjenester og elektroniske tjenester i kraft.

Alt du trenger å vite om Erasmus+

Alt du trenger å vite om Erasmus+

Erasmus+ er EUs nye program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Norge deltar i alle deler av Erasmus+, noe som innebærer nye muligheter for norske barnehager, skoler, fag- og yrkesopplæringsinstitusjoner, aktører innen voksenopplæring, idrettslag og ungdomsorganisasjoner.

Offentlig høring om EU-støttede arktis-prosjekter

Offentlig høring om EU-støttede arktis-prosjekter

I perioden 2/9 til 1/12 2014 har offentlige myndigheter, innbyggere, selskaper og organisasjoner som er involvert i EU-finansierte prosjketer i Arktis mulighet til å komme med innspill.