Velkommen til hjemmesiden til Den europeiske unions delegasjon

EU har gode og nære forbindelser til Norge. Hjørnesteinen i vårt samarbeid er avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen). Med unntak av fiskeri- og landbrukssektoren gir EØS-avtalen Norge tilgang til EUs indre marked, som tillater fri bevegelse av varer, kapital, tjenester og mennesker med unntak av fiskeri- og landbrukssektoren Avtalen innebærer også et nært samarbeid på områder som forskning og utvikling, utdanning, sosialpolitikk, miljø, forbrukervern, turisme og kultur.

I fjor deltok Norge i omtrent 1400 prosjekter under EUs syvende rammeprogram for forskning. Erasmus-programmet for studentutveksling har siden starten gjort det mulig for mer enn to millioner europeiske studenter å delta i utvekslingsopphold i et annet europeisk land. Erasmus-utvekslinger blir stadig mer populære, også i Norge. I fjor ble det satt rekord da nesten 1700 norske studenter benyttet seg av muligheten til å ta et semester eller to i et annet europeisk land. Norge har bestemt at de vil fortsette det nære samarbeidet med EU innen forsknings- og utdanningsområdet ved å delta i både det nye rammeprogrammet for forskning "Horisont 2020" og det nye utdanningsprogrammet "Erasmus+" som begge starter i 2014.

Norge er EUs femte største handelspartner, og EU er Norges viktigste handelspartner. Faktisk går rundt 80 prosent av norsk eksport til EU-land og rundt 65 prosent av Norges importerte varer kommer fra EU.

Norge er assosiert medlem av Schengen-avtalen. Dette gjør at innbyggerne i de 26 Schengen-landene kan krysse de innbyrdes grensene uten grensekontroll. Norge deltar også i Det europeiske byrået for sjøsikkerhet (EMSA) og flere andre europeiske byråer og en lang rekke andre samarbeidsprogrammer..

Norge og EU samarbeider tett om utenrikspolitiske problemstillinger. Vi har tett dialog og deler felles verdier. Samarbeidet spenner fra internasjonale spørsmål som utvikling, klimaendringer og konfliktløsning, til viktige spørsmål rundt Syria, Iran og Somalia, og Midtøsten. Vi samarbeider også stadig tettere om spørsmål knyttet til Arktis.
 
Jeg vet det er stor interesse for europeiske spørsmål i Norge. Dette har ved enkelte anledninger medført refleksjoner rundt konsekvenser av et mulig EU-medlemskap. Det er selvfølgelig opp til det norske folk å bestemme om de ønsker å bli med i EU eller ikke. Uavhengig av medlemskapsspørsmålet er det i vår felles interesse å opprettholde og videreutvikle det sterke og nære forholdet.

I denne sammenhengen mener jeg det er viktig at nordmenn er i stand til å følge utviklingen i EU. Siden vi står så nært hverandre har hendelser og prosesser i EU og Norge omfattende konsekvenser for alle innbyggerne. Det er derfor blant vår delegasjons viktigste oppgaver å gi vårt norske publikum regelmessig og korrekt informasjon om Den europeiske union.

I tillegg til våre nyhetsbrev, arrangerer vi seminarer og presentasjoner rundt et bredt spekter av emner. Blant annet holder vi regelmessig foredraget "Hvordan finne frem i EU-jungelen" og seminarer for bestemte målgrupper. Vi tar gjerne imot grupper her på delegasjonen, og holder også gjerne presentasjoner utenfor kontoret.

Nøl ikke med å kontakte oss for spørsmål eller kommentarer. Dine tilbakemeldinger verdsettes og vil hjelpe oss til å forbedre tjenestene våre.

Jeg oppfordrer deg også til å følge oss på Twitter, både min personlige konto @HelenCampbellEUog delegasjonens konto @EUiNorge

 

 

Helen Campbell

EUs ambassadør til Norge