Zyra e BE-së në Kosovë mirëpret miratimin e ligjit për RTK-së dhe atij për KPM-në (29/03/2012)

Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, mirëpret miratimin, së fundmi, të Ligjit për Radio Televizionin e Kosovës dhe Ligjit për Komisionin e Pavarur të Mediave. Këto ligje ofrojnë një bazë të mirë ligjore që siguron funksionimin e këtyre dy institucioneve  të pavarura të cilat do ti shërbejnë interesit publik të Kosovës, pa u prekur nga ndikimet politike dhe në përputhje me praktikat më të mira të BE-së.

Ligji për RTK-në, i mundëson transmetuesit publik të mbrojë pavarësinë editoriale si dhe përgjegjësinë publike, e që njëkohësisht parasheh një zgjidhje të qëndrueshme të financimit. Ligji mbi KPM-në, garanton që ky organ rregullativ do të jetë në gjendje të ushtroj kompetencat e tij, promovimin e standardeve etike dhe teknike tek mediat transmetuese të Kosovës, në përputhje me standardet e BE-së për profesionalizëm dhe paanësi gjatë raportimit. Gjithashtu, ligji ruan edhe pavarësinë e nevojshme të KPM-së, me gjithë evoluimin e mandatit të tij.

Kuvendi ka përfituar asistencë përmbajtjësore nga BE-ja, jo vetëm për tu siguruar që këto dy ligje janë në përputhje me standardet e BE-së, por edhe praktikat më të mira në këtë drejtim. Është me rëndësi kritike që këto ligje të implementohen, dhe me këtë rast i bëjmë thirrje Kuvendit të Kosovës të angazhohet drejt nisjes së procesit për emërimin e anëtarëve të Këshillit të Komisionit të Pavarur të Mediave.