Grantet

Grantet mund të jepen si donacione për palët e treta që janë të angazhuara në aktivitetet e ndihmës së jashtme.

Si të aplikoni për një grant?

Të gjitha informatat mbi grantet dhe kontratat mund ti gjeni në faqën e internetit të EuropeAid. Ky është departamenti i BE-së i cili mirret me zhvillim. Ai menaxhon me asistencën e jashtme të BE-së dhe siguron që asistenca është dhënë.

Udhëzuesi praktik është mjeti punuese ku shpjegohen procedurat për të aplikuar për ndihmë të jashtme të financuar nga Komisioni Evropian.  Ky udhëzues përmban një pjesë të posaçme për grantet.

Ata që dëshirojnë të aplikojnë për një grant duhet të regjistrohen në PADOR (Regjistrimi Online i të Dhënave të Konkurruesve Potencial) dhe të shikojnë ftesat për propozime në uebfaqen e Zyrës Së Bashkëpunimit EuropeAid të Komisionit Evropian.

Përditësimi i fundit:
30/05/16