Viza

Koje kategorije šengenskih viza postoje?

Viza za kraći boravak (viza "C"). Ova viza se izdaje za jedan, dva ili više ulazaka. Njen period važenja varira. Omogućava boravak koji ne prelazi tri meseci u periodu od šest meseci.

Aerodromska tranzitna viza (viza "A"). Ova viza je potrebna za državljane određenih trećih zemalja koji lete u drugu zemlju, ali sa presedanjem ili transferom na aerodromu u državi potpisnici Šengenskog sporazuma. Tokom presedanja ili transfera dotične osobe moraju ostati u međunarodnom tranzitnom prostoru aerodroma bez ulaska na teritoriju dotične države potpisnice Šengenskog sporazuma.

Gde mogu da se prijavim?

Ako nameravate da putujete u neku državu potpisnicu Šengenskoh sporazuma, vašom prijavom mora da se bavi konzularno predstavništvo dotične države.

Ako nameravate da putujete u više od jedne zemlje potpisnice, prijavom se bavi konzularno predstavništvo glavne destinacije. Glavna destinacija je destinacija u kojoj nameravate da se najduže zadržite ili u kojoj se odvija glavna svrha vašeg putovanja.

Praktični primeri:

Ako želite da putujete u državu potpisnicu Šengenskog sporazuma tri nedelje, uz dvonedeljni boravak u Nemačkoj i jednonedeljni u Francuskoj, za vizu bi trebalo da se prijavite u konzularnom predstavništvu Nemačke.

Ukoliko nije moguće da se definiše "glavna destinacija" vašeg putovanja, za vizu bi trebalo da se prijavite u ambasadi/konzulatu države šengenskog prostora u koju ćete prvo ući tokom putovanja.

Sledeće države potpisnice Šengenskog sporazuma primaju prijave i izdaju vize u Prištini:

Austrija i Francuska (preko ambasade Švajcarske), Belgija, Danska (preko ambasade Norveške), Estonija (preko Kancelarije za prijavljivanje za italijansku vizu), Finska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Italija, Letonija (preko ambasade Slovenije), Luksemburg i Holandija (preko ambasade Belgije), Norveška, Slovenije i Švajcarska.

Ukoliko zemlja destinacije nije na gornjem spisku, molimo vas pogledajte deo Kontakt detalji konzularnih predstavnika zemalja šengenskog prostora.

Gde mogu putovati sa vizom izdatom od strane država potpisnice Šengenskog sporazuma?

Vize za kraći boravak izdate u sledećim državama potpisnicama Šengenskog sporazuma omogućavaju vam da putujete u svim državama Šengenskog sporazuma osim u Španiju, Slovačku i Grčku.
Austrija, Belgija, Republika Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Mađarska, Island, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Slovenija, Švedska i Švajcarska.
Vize za kraći boravak izdate od Španije, Slovačke i Grčke su teritorijalno ograničene na Španiju, Slovačku i Grčku.

Koliko će mi biti naplaćena taksa za vizu?

Sve zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma naplaćuju taksu od 35 evra za vize za kraći boravak, osim: Austrije, Republike Češke, Danske, Estonije, Francuske, Islanda, Italije, Letonije, Norveške, Poljske, Portugala, Španije i Švajcarske. Ove zemlje naplaćuju taksu za vize od 60 evra.

Generalno, naknada za vizu se ne može povratiti bez obzira na konačnu odluku o dodeljivanju vize.

Kako da podnesem zahtev za vizu?

Potrebno je da podnesete zahtev pre planiranog putovanja, ako je moguće, ali ne više od dva meseca pre početka planirane posete.Od podnosilaca će možda biti traženo da zakažu razgovor za podnošenje zahteva za vizu. Zakazivanje se, po pravilu, odvija u periodu između dve nedelje od datuma kada je zakazivanje zatraženo.Kada podnesete zahtev, trebalo bi da:

  1. predate zahtev. Jedinstveni obrazac zahteva država je dostupan ovde na tri jezika (albanski, srpski i engleski).
  2. podnesite važeću putnu ispravu
  3. podnesite novu (ne stariju od 6 meseci), biometrijsku sliku u boji veličine slike za pasoš
  4. kada je potrebno, omogućite uzimanje otiska prsta
  5. platite taksu za vizu
  6. dostavite prateća dokumenta
  7. dostavite dokaz o posedovanju adekvatnog i važećeg zdravstvenog osiguranja za putovanje

Možete se obratiti državi šengenskog prostora u koju putujete (videti deo Kontakt detalji konzularnih predstavnika država šengenskog prostora) za dobijanje više informacija o procesu podnošenja zahteva za vize.

Koliko traje odlučivanje?

U principu, odluka se donosi u roku od 15 kalendarskih dana od dana kada je zahtev prihvaćen. U individualnom slučaju, rok može biti produžen najviše do 30 kalendarskih dana. Možete se obratiti državi potpisnici Šengenskog sporazuma u koju putujete (videti deo Kontakt detalji konzularnih predstavnika država šengenskog prostora) za dobijanje više informacija o procesu podnošenja zahteva za vize.

Kako ću biti obavešten ako mi je odbijen zahtev za vizu?

Odbijanje vize kao i razlozi za odbijanje na kojima se zasniva odluka saopštavaju se putem standardnog obrasca . U slučaju negativnog odgovora imate pravo na žalbu u skladu sa nacionalnim zakonima države potpisnice Šengenskog sporazuma koja je odbila vaš zahtev. Dotična država potpisnica Šengenskog sporazuma mora da vam navede konkretne žalbene procedure.