Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian

PSBE ofron këshilla dhe mbështetje për Qeverinë e Kosovës në procesin politik, bënë bashkërendimin e të gjithë prezencës së BE-së në Kosovë; dhe i kontribuon zhvillimit dhe konsolidimit të respektimit të të drejtave njerëzore dhe lirive themelore në Kosovë.

Përfaqësuesi Special i BE-së i raporton Këshillit të Bashkimit Evropian, një trup ndër-qeveritarë që i përfaqëson 28 shtetet anëtare të BE-së, përmes Përfaqësuesit të Lartë për Politikë të Jashtme dhe Siguri si dhe Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit.