Inyon ewopeyen angaje'l bò kote Ayiti apre pasaj tanpèt twopikal ISAAC la (04/09/2012)

COMMISSION EUROPEENNE

 


KOMINIKE POU LA PRÈS

Inyon ewopeyen angaje'l bò kote Ayiti apre pasaj tanpèt twopikal ISAAC la

Pòtoprens, 31 dawout 2012: Komisyon ewopeyen la fèk deside  mete yon anvlòp 3,700,000 dola US (3 milyon ewo) a dispozisyon Ayiti pou ede viktim tanpèt twopikal Isaac ki te frape peyi dayiti pandan lanwit 24 dawout 2012 la, epi ede kore travay gouvènman ayisyen an nan zafè preparasyon popilasyon an nan risk ki gen rapò ak sezon siklonik la.

Ed sila a  ki se prèv volonte Inyon ewopeyèn genyen pou pote sipò bay popilasyon ayisyen an ki nan sitiasyon ijans  plizye kote nan peyi a apre pasaj tanpèt la, genyen ladan li materyèl pou fè manje, kit lijyèn, prela, materyèl pou fè abri tanporè avèk lot ekipman sekou. Yon atensyon espesyal ap pote nan kesyon dlo potab ak asenisman pou evite epidemi kolera. Yo prevwa tou yon repons anka ijans pou agrikiltè ki pi vilnerab yo ak sitiasyon sekirite alimenté nan zòn ki ta plis touche yo.

" Ed sila a pral pèmèt soulaje soufrans 20,000 fanmi en Ayiti. Rezilta evaliasyon expè nou yo apre tanpèt la te finn pase a montre sitiasyon an inkyetan anpil, sitou nan zon andeyè yo kote genyen pwoblèm sechrès" se deklarasyon komisè ewopeyen nan kesyon kooperasyon entenasyonal, èd imanitè ak reaksyon nan kriz, Madam Kristalina Georgieva.

Premye estimasyon yo montre ke 100,000 moun te sibi move konsekans lapli ak divès dega tanpèt Isaac te rive fè an Ayiti. Dezan e demi  apre tranbleman de tè 12 janvye 2010 la, preske 400,000 moun te kontinye ap viv anba tant  nan 575 kan ki epapiye nan dives zòn tranbleman de tè a te detwi, sa ki vinn rann yo vilnerab lè genyen gwo lapli. Patnè Komisyon ewopeyen  sou teren an te kontinye ofri  èd yo nan sipote estrikti lokal nan zafè preparasyon (kanpay  enfomasyon, soutyen bay pwoteksyon sivil, aktivasyon sistèm alèt ) pou te rive diminye impak katastwòf yo.

Avèk nouvo sipò sila a, Inyon ewopeyèn vinn ranfòse efò gouvenman ayisyen an nan preparasyon sezon siklonik  la ki kómanse depi nan mwa jiyè, epi redi angajman li anvè popilasyon ki pi vilnerab nan kseyon risk ki gen pou wè avèk katastwof natirèl Ayiti dwe fè fas tout tan.


Kontèks

Pou Komisyon èd imanitè ak pwoteksyon sivil (ECHO), Ayiti se youn nan rejyon ki plis benefisye aksyon li. Nan lane 2012, Komisyon ewopeyèn te dejà bay yon èd 15,25 milyon ewo nan zafe èd imanitè, ki ta pral itilize pou moun ki deplase apre tranbleman de tè a, lit kont kolera epi rediksyon risk ki gen pou wè ak katastwòf.

Repons ECHO pa rapo a bezwen popilasyon an apre tranbleman de tè 12 janvye a te rapid e li te desizif, e ta pral pèmèt Ayiti benefisye yon premye tranch 100 milyon ewo pou bay prela, tant, dlo potab, latrinn, douch ak manje a plizyè santèn milye moun dezas la te touche.

Preparasyon katastwof rete yon priyorite pou Ynyon ewopeyèn kite deja bay plis pase 27 milyon ewo pou soutni travay preparasyon katastwof nan kan moun tranbleman de tè a te deplase, epi sansibilize popilasyon depatman Lwès, Sidès, Nip ak Latibonit sou kesyon an epi kore pwoteksyon sivil ak Kwa Rouj aysyèn. ECHO te bay yon asistans pandan faz kite pi grav nan kolera, a travè yon anvlop 22 milyon ewo ki te sèvi pou instale tretman, amelyore sistèm asenisman dlo epi fè pwomosyon lijyèn pou evite pwopagasyon maladi. Ed sila a ki te gen ladan'l tou  yon asistans nan zafè siveyans epidemyolojik ak lojistik, te pral benefisye ak 3 milyon moun.

Kontribisyon total ECHO nan peyi dAyiti  a pati 2009 jiska fin lane 2012 ap monte a 184 milyon ewo.

KONTAK NAN DELEGASYON INYON EWOPEYEN AN AYITI
Noela Bonhomme, Ofisye politik ak kominikasyon, noela.bonhomme@eeas.europa.eu,
tel: (509) 37 52 44 27

KONTAK NAN ECHO
Isabel Coello, Ofisye kominikasyon ECHO pou Amerik Latin ak Karaib, isabel.coello@ec.europa.eu 
tel: (505) 888 39079