კონტაქტები

ევროკომისიის წარმომადგენლობა საქართველოში

მისამართი: ნინო ჩხეიძის ქ. 38 ქ.
თბილისი, 0102 საქართველო

ტელეფონი: (995 32) 294 37 63/ 294 37 69

ფაქსი: (995 32) 294 37 68

ელ. ფოსტა: Delegation-Georgia@eeas.europa.eu