د رسنیو او عامه اړیکو دفتر

زموږ د معلوماتو تګلاره د ماموريت د موخو د بشپړ روڼوالي يا شفافيت او غوښتنو ته پر وخت د ځواب ويلو پر شکل ولاړه ده. د عامه معلوماتو او مطبوعاتو دفتر د ماموريت ژمنې او خبرونه له مطبوعاتو او په افغانستان او نورو هېوادونو کې له عامو خلکو سره شريکوي. د عامه معلوماتو او مطبوعاتو دفتر خبري نشريې، انځورونه، خبرپاڼې او مرکې چمتو کوي. د ايوپول ويبپاڼه او انټرانيټ هم ددغه دفتر له خوا پر مخ بېول کېږي، او دغه دفتر د خبريالانو لپاره د معلوماتو په برخه کې د اړيکو لومړۍ مرجع ده.

زموږ مرکزي موخه د ايوپول په اړه تشريح ورکول او زموږ د کار په اړه پوښتنو ته ځواب ويل ده.

زموږ سره اړیکه:

press.office@eupol-afg.eu
 

 

 

میکو هریولیهتو

د رسنیو مشر

ماریا کباتانیا

د رسنیو کارکونکې

mikko.harjulehto@eupol-afg.eu maria.kabatanya@eupol-afg.eu