شش پرسش پیرامون پولیس مردمی

ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان از تلاش های دولت افغانستان برای ایجاد پولیس ملکی و تقویت پولیس جامعه - محور، حمایت میکند. در مورد پولیس مردمی صحبت نمودن کار آسان است، مگر در کشوری مانند افغانستان که جنگ جریان دارد و پولیس هنوز هم باید در مبارزه علیه تروریزم شرکت ورزد، پولیس مردمی به چه معنی خواهد بود؟ تامی ویک، کارشناس پولیس مردمی در دفتر پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان  و سرتیم رهبری و جامعه،  در رابطه با پولیس مردمی به شش سوال پاسخ ارائه مینماید.


سوال اول: هدف شما از پولیس مردمی چیست؟

جواب: مفهوم اصلی و رویکرد پولیس مردمی به معنی همکاری میان پولیس و جامعه به منظور شناسایی و حل مشکلات جامعه با یکدیگر، میباشد. تمرکز پولیس مردمی بالای  کنترول موثر و کارآمد جرایم، با کاهش ترس از جرم (به مردم اطمینان بخشیدن) و بهبود کیفیت زندگی، میباشد. وقتی که مفهوم پولیس مردمی به کلی درک شود، پولیس اطلاعات را به اشتراک گذاشته و شفاف و پاسخگو میباشد.

 

سوال دوم: همه ساتنمن ها و افسران پولیس اعضای جوامع خود شان هستند، آیا آنها افسران پولیس مردمی نیستند؟ چرا شما در مورد پولیس مردمی طوری صحبت مینمایید که گویا طرح نیست که توسط همه ساتونکی ها و طبقه اناث انجام خواهد یافت؟

جواب: تمام ساتنمن ها و افسران پولیس به طور کامل آگاه نیستند که پولیس مردمی یعنی چه. آنها لزوماٌ درک نکرده اند که تعامل با جامعه می تواند یک راه ایجاد اعتماد میان پولیس و مردم باشد.

 

سوال سوم: آیا پولیس مردمی در واقع مترادف با پولیس محلی است؟

جواب: پولیس مردمی به معنی حضور در محل بوده و همچنین هدف آن سهمگیری در زندگی روزمره جوامع میباشد. با این حال، یک پولیس ملی افغان آموزش دیده و مسلکی میباشد که وظیفه آن بیشتر از این است که تنها حفاظت منطقه و محل را بر عهده داشته باشد.

سوال چهارم: آیا پولیس مردمی و یا پولیس ملکی/غیرنظامی به این معنی است که پولیس باید سلاح حمل نه کند؟

جواب: نخیر. به عنوان یک افسر پولیس شما باید آماده تعامل در هر نوع شرایط باشید. پولیس میتوانند که برای انجام وظیفه خویش هنگام ضرورت بمنظور حفاظت خویش و دیگران از اسلحه استفاده نمایید.

 

سوال پنجم: دقیقاً بهتر خواهد بود که پولیس وقت داشته باشد و در میان مردم قدم زده با مردم صحبت نماید، اما متاسفانه پولیس ملی افغانستان این فرصت را ندارد. قسمی که خود شان میگوید: "مبارزه با شورشیان ما را به اندازه کافی مصروف نگهمیدارد." آیا شما در مورد پولیس مردمی پیش از وقت صحبت نمی نمایید، زمانیکه جنگ هنوز هم ادامه دارد؟

جواب: افسران پولیس باید در جوامع درگیر همچو افغانستان حضور داشته باشند و به حد کافی کسب اعتماد کنند. اصلا اگر شما با جامعه  رابطه خوب برقرار نمایید، میتوانید تا در مورد وضعیت اطلاعات جمع آوری کنید، که همان اطلاعات می تواند توسط سایر واحدهای پولیس یا اردو برای مبارزه با شورشیان استفاده شود.

 

سوال ششم: برای یک افسر پولیس مردمی خوب چه چیز لازم است و آیا یک کس باید عضو قطعه خاص باشد تا پولیس مردمی محسوب شود؟

جواب: یک افسر خوب پولیس مردمی باید تمام نیاز های مردم را درک نموده و مسایل را از دید آنان مشاهده کنید. و باید یک شنونده ماهر و گوینده خوب باشید. آما ضرور نیست که عضو یک قطعه خاص باشید. به همین دلیل تمام افسران پولیس باید از روش و ویژه گی های پولیس مردمی منحیث یک ابزار استفاده نماید تا امنیت را برای همه تامین نمایند.