ذوالحجه، اولین خانم در رهبریت مرکز اطلاعاتی ۱۱۹ افغانستان

تساوی جنسیتی در افغانستان گام بسوی پیشرفت است. سمونیار ذوالحجه وظیفه جدید خویش را منحیث رئیس مرکز اطلاعاتی ۱۱۹ کابل آغاز نمود. سمونیار ذوالحجه در بخش های امنیتی وظایف متناوب را انجام داده است. وی میداند که کدام موضوعات باعث بهبود آینده میگردد. وی میخواهد  که منحیث رئیس مرکز ۱۱۹ قبل از هر نوع تصمیم گیری وضیعت و نیازمندی های مرکز تماس های اضطراری کابل را طرح و نقشه کشی نماید.

 

سمونیار ذوالحجه وظیفه خویش را ۲۳ سال قبل در بخش امنیتی وزارت دفاع آغاز نمود، و مانند سایر افغانانها مدتی در پاکستان مهاجر بود.  او بعد از برگشت به کشور وظیفه کامپیوتر کاری ( متصدی کمپیوتر) در وزارت داخله اشغال نمود، که سپس منحیث قوماندان یک واحد هشت نفری پارلمان مقرر گردید و مسؤلیت امنیت قشر اناث اعضای پارلمان را در محوطه پارلمان به دوشت داشت.

 

ذوالحجه بعد از خدمت پنج ساله در بخش امنیتی پارلمان، معاون تشریفات میدان هوائی کابل تعین گرید، که مسؤل رفت و آمد های رجال برجسته بود  و هنگام وظیفه خویش موفق به کشف قضیه مواد مخدر که توسط دو خانم در کپسول ها حمل میشد، گردید. ذوالحجه سپس به رتبه سر څارمن ترفیع نمود ولی او آرزومند پیشرفت های دیگر نیز بود و ازینکه فرصت تحصیلات در ستاف  کالج را دریافت نمود، خیلی خرسند بود، زیرا او توانست که در قوماندانی پولیس سرحدی به صفت رئیس امور زنان اغاز به کار نماید.

 

سمونیار ذوالحجه یک خانم آرام، خانم مصمم (قاطع) و با یک لبخند زیبا و مؤدب میباشد. با دیدن ظاهر وی میدانیم که زندگی وی خیلی آرام ومرفع نبوده : وی ۱۰ سال قبل شوهر خود را در اثر یک حمله شورش گران از دست داد.  او فعلا سرپرست خانواده خویش است و پسر او نیز منحیث یک افسر پولیس به وطن خود خدمت مینماید.

مانند هر رهبر مسلکی، سمونیار ذوالحجه وظیفه خویش را با وارسی تمام نیاز ها و وضیعت مرکز ۱۱۹ آغاز خواهد نمود و او قبل از اینکه با دیپارتمنت خویش آشنایی کامل حاصل ننماید، از اظهار نظر خوداری میکند. به هر صورت، او میداند که اهداف عمده خویش را چگونه دنبال نماید:  من در محو تمام سوء رفتارهای پولیس، جلوگیری از فساد و خشونت کار خواهم نمود و در ضمن من جلب و جذب زنان را در صفوف پولیس تشویق میکنم و به همین ترتیب امکانات و وضیعت آنها را بهبود میبخشم. در پولیس ملی،  باید زنان و مردان فرصت های مساوی ارتقاء و ترفیع داشته باشند.

و طبعآُ، منحیث رئیس مرکز تماس های اضطراری خواهان تقویت و انکشاف بخش های امنیتی و خدمات عاجل برای همشهریان خویش  میباشم .

رئیس ماموریت پولیس اتحادیه اروپا مؤرخ ۳۱ جنوری سال روان با رئیس پولیس مردمی، رئیس مرکز اطلاعاتی ۱۱۹، برید جنرال محمد همایون عینی ملاقات نمود، و تقرر  جدید سمونیار ذوالحجه را تبریک عرض نمود. وی اظهار داشت که این یک دست آورد مثبت بوده و باعث تشویق قشر اناث که فعلا در پولیس ایفای وظیفه نماید، و کسانیکه در رائس  تصمیم گیری ترفیع پولیس هستند، میشود: نیاز به رهبران و خانم های توانا چون سمونیار ذوالحجه که قادر به انجام وظایف در شرایط پرچالش میباشند، وجود دارد.