۲۰۱۶، سال امید و خوف

کابل، جنوری ۲۰۱۶. بعد از چندین سال جنگ، بازسازی و حمایت بین المللی، مردم افغانستان هنوز هم با تهدیدات فراوان و ابهام اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. با این همه نارسائی ها سرساتنمن خیال محمد احمدزی به موفقیت نیروهای پولیس افغانستان و روند صلح معتقد است آما آرزومند است که دولت  توانایی جلوگیری از  مداخلات مخرب همسایگان را دارد، وی همچنان معتقد است که پیشرفت مثبت پولیس ملی افغانستان ادامه خواهد یافت.

سرساتنمن خیال ۲۵ سال قبل منحیث افسر پولیس آغاز به کار نمود و فعلآ رهبریت ۳۵ تن از افسران پولیس را در یکی از حوزه های پولیس کابل به عهده دارد. وی میگوید: پولیس ملی افغانستان نسبت به سال های قبل پیشرفت قابل ملاحظه را داشت و بسیاری ساحات پیشرفت ها دیده میشود. در وزارت امور داخله سیستم ها و تشکیلات جدیدی بوجود امده که مسلکی سازی پولیس، رهبریت و مدیریت را حمایت مینماید. نیروهای پولیس بهتر مجهز هستند و رفتار آنها با مردم دوستانه میباشد. امروز پولیس برای شهروندان خدمت میکند و نمیتوانند که منحیث ابزار دولتي از قدرت خود سوی استفاده کند .

در نتیجه این تلاش ها درک عامه در مورد پولیس ملی تغییر کرده و مردم بیشتر بالای پولیس اعتماد داشته و پولیس ملی افغان را  به عنوان یک نهاد مجری قانون قبول نموده اند.  سر ساتنمن خیال می افزاید:  "یقینا که تغیرات و انکشافات به وجود آمده، اما در نهایت اساس خدمات اجتماعی است که تفاوت اساسی را در ایجاد و بهبود اعتماد بوجود میاورد."

هنگامیکه وی در مورد توقعات خویش در رابطه به امنیت سال 2016 صحبت مینماید، وی میگوید که شرایط قابل  تاسف و ناگوار باعث شده  که پولیس تا هنوز مجبور به  مبارزه با تروریست ها اند که این سبب میشود تا امکانات پولیس ملی را تضعیف نموده تا به وظیفه اصلی آنها که حفظ قانون و نظم عامه است رسیدگی نماید: "اکثریت افغان ها در رابطه با مذاکرات صلح و خصوصا توانایی های  دولت جهت دریافت راه حل سیاسی نا امید هستند. رهبران ما باید تلاش زیاد نمایند تا از مداخلات کشور های همسایه در امور داخلی افغانستان جلوگیری نماید. مداخلات بیگانه گان باعث تقویت جنگ افغان ها شده، بناء به این حالت باید خاتمه داد

نوت: دفتر مطبوعاتی ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان در نخستین ماه سال 2016 دیدگاه های افغانها را پیرامون اوضاع امنیتی کشور نسبت به این سال با شما در میان خواهد گذاشت.