دست آورد خوب: یک قاتل در شهر کابل بازداشت گردید

باوجودیکه سکتور امنیتی و قضایی افغانستان با مشکلات و چالش های متعدد روبروست اما پولیس ملی و سکتور عدلی کشور طی سال های آخیر دستآورد های قابل ملاحظۀ را داشت که منجر به نجات زندگی اشخاصی زیاد در کشور شده.

ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان همواره تلاش میورزد تا این دستآورد ها را با مردم شریک سازد. روی این ملحوظ، دفتر مطبوعاتی ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان قصه های پیروزی آنها را توسط ویبسایت و صفحه فیسبوک خویش بنشر می رساند.

در روز های عید در شهر کابل وظیفه خویش را انجام میدادم که توسط مخابره برایم امر فرستاده شد که  کنترول ساحه را انجام دهم. هنگامیکه آنجا رسیدیم  پسر ۲۵ سالۀ را دیدم که از اثر لت و کوب زندگی خویش را از دست داده بود.  با ملاحظه این صحنه،  با همکاری شاهدان موجود در ساحه عملیات تحقیقاتی  خویش را آغاز نمودم و مظنون را دستگیر نموندم. بعد از انتقال وی به حوزه خویش او جهت تحقیقات اضافی به ریاست امنیت ملی تسلیم داده شد. سپس وی در اعترافات خویش اظهار داشت که: من او را به قتل رساندم چون نشه بودم.

بلاخره محکمه مجرم را به حبس طویل مدت محکوم نمود.

من افتخار دارم که یک افسر پولیس هستم و همیشه در خدمت مردم خویش میباشم.