مودل استخباراتی پولیس ملی با شرایط کنونی افغانستان عیار گردید

مبارزه با جرایم سازمان یافته، فساد و تروریزم یکی از چالش های عمده برای پولیس ملی افغانستان بوده و جهت مبارزه با آن نیاز به روش های موثر و معاصر میباشد، که جمع آوری، تحلیل و تجزیه، و تبادله معلومات از فکتورهای عمده در این راستا بشمار میرود و این مودل بنام اجراات پولیس بر اساس اطلاعات استخباراتی نیز یاد میگردد، که در افغانستان در مطابقت با شرایط بومی در داخل ارگانهای پولیس ملی تحت عنوال مودل استخباراتی پولیس ملی کار مینماید.  

 

برای مدیریت معلومات گرسترده نیاز به یک بانک اطلاعاتی یا دیتابیس مناسب میباشد، و این دیتابیس از ۳۴  ولایت کشور در ۳۳ ولایات آن قابل  دسترسی میباشد و بنام سیستم ملی مدیریت اطلاعات ( نیمز) یاد میگردد. اگر معلومات بطور منظم تجزیه و شامل این سیستم گردد، نه تنها در راستای ردیابی و پیش بینی جرایم آینده مفید میباشد بلکه در بخش دریافت روابط میان رویدادهای جرمی و مردم نیز  کمک مینماید. بناٌ نیاز است که ازین سیستم برای استفاده هدفمند و بهتر از منابع در ارگانهای پولیس ملی افغانستان کار گرفته شود.  

 

میتوانیم که بشکل مقدماتی ساختار این مودل استخباراتی پولیس ملی فغانستان مشابه به یک دوران واقعات معرفی نمایم.  معلومات یا دیتا بعد از جمع اوری از طریق سیستم ملی مدیریت اطلاعات NIMS جهت  ارزیابی، تحلیل و تجزیه آماده میگردد، و سپس نتیجه آن به اراکین ذیربط پولیس منتشر میگردد تا از آن بگونه تخصصی استفاده نماید و بلاخره شبکه های جرمی را کشف و خنثی گردد. اطلاعاتیکه که در جریان  این سایکل کسب میگردد منحیث معلومات جدید معامله گردیده و ممکن برای ایجاد تحلیل و تجزیه تازه مناسب باشد.

ریاست استخبارات پولیس و مرکز ملی تعیین اهداف مسؤلیت اساسی دارد که مودل استخباراتی پولیس ملی افغانستان (APIM) و سیستم ملی مدیریت اطلاعات (NIMS) در تمامی ارگان های پولیس ملی افغانستان تطبیق گردد، که دفتر ماموریت پولیس اتحادیه اروپا به همکاری نزدیک ماموریت حمایت قاطع به هر دو ارگان فوق الذکر مشوره های لازم میدهد.

 

اکنون ما باید مودل استخباراتی پولیس ملی را توسعه داده و در تمامی ولایات دسترسی اراکین بیشتر پولیس به سیستم ملی مدیریت اطلاعات ممکن سازیم.  این پروسه برای مرکز سمع شکایات (۱۱۹) کابل آغاز گردیده و سعی مینمایم که دفتر ملی مرکزی انترپول در کابل نیز شامل گردد. تهیه آموزش برای کارمندان یا اپریتران بخش سیستم مدیریت اطلاعات جهت مؤثریت بیشتر مودل استخباراتی پولیس ملی افغانستان، یکی از موضوعات مهم دیگر میباشد.