فرصت های کاری برای افغان ها

برای فورمه اینجا را کلیک نمایید

برای تماس با دفتر منابع بشری فقط از طریق ایمیل میتوانید با ما در تماس شوید:

hr.nationalstaff@eupol-afg.eu