دفتر مطبوعات و ارتباط عامه

پالیسی اطلاعات ما مبنی بر یک راه کار فعال و با شفافیت کامل پیرامون اهداف ماموریت و رسیدن به موقع به درخواست ها میباشد. دفتر مطبوعات و اطلاعات جمعی، تعهدات ماموریت و اخبار واصله را به سمع مطبوعات و مردم افغانستان و فراتر از آن میرساند. دفتر مطبوعاتی و اطلاعات جمعی، خبرنامه ها، تصاویر، مطالب مطبوعاتی و مصاحبه ها را به نشر میرساند. ویبسایت و انترانت ماموریت پولیس اتحادیه اروپا نیز توسط دفتر مطبوعات و اطلاعات جمعی  مراقبت میگردد. البته این نخستین نکته تماس برای ژونالستان که میخواهند اطلاعات  را بدست آرد، تلقی میگردد.

 هدف اساسی ما معرفی ماموریت پولیس اتحادیه اروپا (ایوپول) و ارائه  پاسخ به سؤالات در مورد فعالیت های ما میباشد.

تماس با ما:

press.office@eupol-afg.eu
 

 

میکو هریولیهتو

ریس مطبوعات

ماریا کاباتانیا

کارمند مطبوعات

mikko.harjulehto@eupol-afg.eu maria.kabatanya@eupol-afg.eu